ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: روستاهای بخش ماهان شهرستان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گلستان-گالیکش-ینقاق-خیابان فرودگاه-خیابان شهید آوینی-پلاک12

2 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجو دکتری برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

این پژوهش بدنبال ارزیابی کیفیت محیطی روستاهای بخش ماهان استان کرمان در جهت توسعه گردشگری می‌باشد روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و ابزار تحقیق پرسشنامه خود ساخته و نرم افزارexcel می باشد.جامعه آماری این پژوهش، شامل 24 کارشناس حوزه گردشگری است که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات به‌صورت پیمایشی و اسنادی بوده است.در این تحقیق،کیفیت محیطی به ‌عنوان متغییر مستقل،در سه بعد زیست محیطی،اجتماعی و اقتصادی با 19 شاخص و گردشگری به‌عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده از مدلهای FAHPو FDEMATEL،به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شد.براین اساس، بیشترین وزن، به شاخص اجتماعی با دارا بودن وزن 0.578 و کمترین وزن به شاخص اقتصادی با وزن0.173 اختصاص داده شد.و بیشترین تاثیر گذاری و تاثیر پذیری وبالاترین اهمیت از لحاظ شاخص‌های سه گانه به شاخص اجتماعی با میانگین5.315 و کمترین اهمیت مربوط به شاخص زیست محیطی با میانگین0947 اختصاص داده شد. بر مبنای نتایج یافته ها می توان در خصوص عوامل اقتصادی لزوم حمایت از کسب و کارهای خلاق و بهره مندی از افراد نوآوری که نیاز به حمایت مالی دارند را ارائه نمود و در رابطه با افزایش قیمت زمین در روستاها هم می توان گفت برای احداث واحد گردشگری در روستا می توان ارائه تسهیلات کم بهره را در نظر گرفت. و در حوزه های اجتماعی و زیست محیطی به ارائه آموزش های در رابطه با لزوم حفظ محیط روستایی توسط انجمن های مردمی و رسانه های جمعی محلی در جهت تشویق افراد خلاق در سطح روستا اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 14 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 آبان 1401