اثر تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تاکید بر دامپروری (مورد مطالعه روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،,تهران،ایران

2 دانشیارگروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهیدبهشتی تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تنوع‌بخشی به اقتصاد سکونتگاههای روستایی در کشورهای در حال توسعه، سبب بهبود فرصتهای شغلی غیرکشاورزی در مناطق روستایی شده و همینطور تأثیر مهمی در رفاه خانوارهای روستایی دارد. امروزه، توسعه‌ی بخش‌های غیر کشاورزی و تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها در روستاها، راه حل اساسی توسعه روستایی در بسیاری از جوامع است. اقتصاد روستایی و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های موجود در نواحی روستایی کشور برای تسریع درروند توسعه پایدار روستا از ضروریات عصر حاضر به شمار می‌آید. پرداختن به موضوع اشتغال روستایی از اهمیت بالایی در مطالعات توسعه برخوردار است؛ به دلیل این‌که دامداری نقش مهمی را در درآمد و اشتغال روستاییان و همچنین اقتصاد جامعه دارد می‌توان گفت که توسعه آن‌ها راهکاری برای رفع مشکل اشتغال، بخشی از روستاها به‌عنوان دومین سکونتگاه‌های جمعیتی کشور باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری ما در این پژوهش خانوارهای شهرستان گلوگاه، مسئولین و گردشگران می باشند که برای بررسی تاثیرات عوامل مطرح شده در گردشگری از ابزار پرسشنامه استفاده که توسط جامعه آماری فوق پاسخ و داده ها با استفاده از آزمون‌های آماری نرم افزار Spss به تجزیه تحلیل داده‌های پژوهش پرداخته‌ایم که نتایج آن حاکی از مسئله می‌باشد که مطابق آزمون‌های آماری گرفته شده از مولفه-های دو فرضیه هر دو فرضیه تأیید می‌شوند و این ساختار‌ها توانسته‌اند موجبات معیشت پایدار خانوارهای روستایی منطقه را فراهم آورند که نشان از نیازمندی در راستایی برنامه‌ریزی مجدد در این راستا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 22 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 فروردین 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 22 فروردین 1400