ساماندهی امنیت محلات شهری با رویکرد شناسایی کانونهای جرم زا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

JGET-2010-1196(R2)

چکیده

برخی مکانها و زمانها دارای شرایط و وضعیتی هستند که احتمال وقوع بزه در آنها زیاد است و بزه کاران در صدد یافتن این محلات هستند، لذا نیازمند برنامه ریزی مناسب برای مکان های مستعد جرم خیز هستیم.
این پژوهش منطقه 4 شهر رشت را به صورت نمونه انتخاب کرده و به بررسی ویژگیهای کالبدی و جغرافیایی آن که می تواند زمینه ساز وقوع جرم باشد پرداخته است. این تحقیق از نظر ماهیت و نوع، کاربردی است و با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است. در این نوع تحقیقات، مدل تحقیق براساس تعریف متغیرهای تحقیق و نوع ارتباط بین آنها طراحی می شود و سپس با جانمایی داده های واقعی در آن، نتایج لازم به دست می آید. مدل ریاضی مورد استفاده در این تحقیق مدل نزدیک ترین همسایه در نرم افزار Spss بوده و برای ترسیم پراکندگی وقوع جرم از GIS استفاده شده است. نقشه ها و مدل ریاضی ارائه شده گویای محل وقوع بیشتر بزه کاری ها در پهنه بندی شهر می باشد و لذا اقدامات لازم مدیریت شهری و امنیتی را برای کاهش و یا از بین بردن بزه می طلبد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات