کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مدیریت شهری به منظور بازآفرینی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت

دوره 8، شماره 4، اسفند 1403

10.22034/jget.2023.385079.1475

پریسا خوش پسند؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ سیده صدیقه حسنی مهر