به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی در تحلیلهای اجتماعی مدیریت شهری (نمونه موردی: نقشه سازی کیفیت زندگی در شهر تهران)

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسنده

استادیار گروه شهرسازی ، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

چکیده

 
تجربه مدیریت کلانشهرهای جهان، نشان می دهد، روش های سنتی، که محدود به مدیریت تغییرات کالبدی و خدماتی شهرها می شد، پاسخگوی نیازهای کلانشهرهای امروزین نبوده و این مهم، جویای نگاهی نوین است. در چنین هنگامه ای، تصمیم مدیریت شهری برای بهره گیری از رهیافت مدیریت دانش بنیان، گریزناپذیر بوده و هوشمندسازی و دسترسی به اطلاعات جامع و مناسب، بخش حیاتی این رهیافت است. در همین راستا توسعه و کاربرد ابزارهای تحلیل فضایی در مطالعات شهری رشد چشمگیری در یک دهه اخیر داشته است. در برخی از پژوهشها که حجم داده‌ها زیاد است و توزیع و یا پراکندگی آنها در فضا پیچیده تر است استفاده از تحلیلهای فضایی نسبت به تحلیل های صرف آماری می‌تواند در افزایش دقت نتایج کمک زیادی نماید.
 لذا پژوهش پیش رو  به دنبال مرور یک تجربه در خصوص روش به کارگیری داده های مکانی و تحلیل های مربوطه در یکی از بزرگترین پژوهشهای اجتماعی شهرداری تهران میباشد. نتایج  بهره گیری از فناوری اطلاعات مکانی در طرح رصد کیفیت زندگی شهروندان تهرانی، علاوه بر داشتن اعتبار آماری لازم در خصوص پیش بینی مقادیر شاخص های کیفیت زندگی در کلیه محدوده های شهری، توانست با همپوشانی لایه های اطلاعاتی، میزان تطابق ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی شهروندان تهرانی را به خوبی نشان داده که از این طریق گام بزرگی در کاربرد تحلیل های اجتماعی برای تصمیم گیر های مدیریت شهری برداشته شده است.

کلیدواژه‌ها


محمدزاده، محسن. (1392). آمار فضایی و کاربرد آن. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران. (1394). مستندات و گزارش طرح رصد کیفیت زندگی در شهر تهران.
رصدخانه شهری تهران،(1396)،  اطلس کیفیت زندگی شهر تهران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
Anselin, L. (1999). The future of spatial analysis in the social sciences. Geographic information sciences5(2), 67-76.
Kidner, D., Higgs, G., & White, S. (Eds.). (2003). Socio-economic applications of geographic information science. CRC Press.
Goodchild, M. F., & Janelle, D. G. (Eds.). (2004). spatially integrated social science. Oxford University Press.
Parker, R. N., & Asencio, E. K. (2009). GIS and spatial analysis for the social sciences: Coding, mapping, and modeling. Routledge.