به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی در تحلیلهای اجتماعی مدیریت شهری (نمونه موردی: نقشه سازی کیفیت زندگی در شهر تهران)

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسنده

استادیار گروه شهرسازی ، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

چکیده

 
تجربه مدیریت کلانشهرهای جهان، نشان می دهد، روش های سنتی، که محدود به مدیریت تغییرات کالبدی و خدماتی شهرها می شد، پاسخگوی نیازهای کلانشهرهای امروزین نبوده و این مهم، جویای نگاهی نوین است. در چنین هنگامه ای، تصمیم مدیریت شهری برای بهره گیری از رهیافت مدیریت دانش بنیان، گریزناپذیر بوده و هوشمندسازی و دسترسی به اطلاعات جامع و مناسب، بخش حیاتی این رهیافت است. در همین راستا توسعه و کاربرد ابزارهای تحلیل فضایی در مطالعات شهری رشد چشمگیری در یک دهه اخیر داشته است. در برخی از پژوهشها که حجم داده‌ها زیاد است و توزیع و یا پراکندگی آنها در فضا پیچیده تر است استفاده از تحلیلهای فضایی نسبت به تحلیل های صرف آماری می‌تواند در افزایش دقت نتایج کمک زیادی نماید.
 لذا پژوهش پیش رو  به دنبال مرور یک تجربه در خصوص روش به کارگیری داده های مکانی و تحلیل های مربوطه در یکی از بزرگترین پژوهشهای اجتماعی شهرداری تهران میباشد. نتایج  بهره گیری از فناوری اطلاعات مکانی در طرح رصد کیفیت زندگی شهروندان تهرانی، علاوه بر داشتن اعتبار آماری لازم در خصوص پیش بینی مقادیر شاخص های کیفیت زندگی در کلیه محدوده های شهری، توانست با همپوشانی لایه های اطلاعاتی، میزان تطابق ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی شهروندان تهرانی را به خوبی نشان داده که از این طریق گام بزرگی در کاربرد تحلیل های اجتماعی برای تصمیم گیر های مدیریت شهری برداشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Gis for social analysis of urban management (case study: mapping quality of life of Tehran)

نویسنده [English]

  • rama Ghalambordezfooly
Department of Urban Planning, Islamic Azad University, Pardis Branch, Pardis, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The shared experience of metropolitan management in the world shows that the traditional methods that were limited to managing the city's physical and public service changes, did not respond to the today needs of metropolises, and this is an urgent need for a new approaches. At that time, the decision of the city administration to exploit the knowledge-based approach to management is inevitable, and intelligence and immediate access to accurate, comprehensive and appropriate information is an essential part of this approach.
In this regard, the development and application of spatial analysis in urban studies has been improved over the past decade. In some studies, that the volume of data is high and their distribution and / or dispersion are more complex in space, the use of spatial analysis instead of statistical analyzes, can help to increase the accuracy of the results.
So, this research in the context of applied research seeks to elaborate an experience regarding the method of applying spatial data and related analysis in one of the largest social researches in the municipality of Tehran. The results of the use of GIS in the quality of life assessment project, having the necessary credentials for predicting the quality of life variables, have been able to show with the overlapping of the information layers the level of matching the objective and subjective dimensions of the quality of life of the Tehranian citizens, thus making a great step In the application of social analysis for urban management decision makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: GIS
  • Quality of life
  • indicators
  • social analysis
محمدزاده، محسن. (1392). آمار فضایی و کاربرد آن. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران. (1394). مستندات و گزارش طرح رصد کیفیت زندگی در شهر تهران.
رصدخانه شهری تهران،(1396)،  اطلس کیفیت زندگی شهر تهران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
Anselin, L. (1999). The future of spatial analysis in the social sciences. Geographic information sciences5(2), 67-76.
Kidner, D., Higgs, G., & White, S. (Eds.). (2003). Socio-economic applications of geographic information science. CRC Press.
Goodchild, M. F., & Janelle, D. G. (Eds.). (2004). spatially integrated social science. Oxford University Press.
Parker, R. N., & Asencio, E. K. (2009). GIS and spatial analysis for the social sciences: Coding, mapping, and modeling. Routledge.