شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مدیریت شهری به منظور بازآفرینی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ازاد واحد استارا دانشجو

2 گروه جغرافیای دانشگاه ازاد اسلامی واحد آستارا

3 استادیارگروه جغرافیا،دانشگاه آزاداسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد آستارا

10.22034/jget.2023.385079.1475

چکیده

مقدمه: یکی از چالش های اساسی در نظام توسعه پایدار شهرها بافت های فرسوده شهری به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته هستند که به دلایل مختلف شکل گرفته و امروز دچار مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، کالبدی ، زیست محیطی و ... هستند که بی توجهی و عدم برنامه ریزی صحیح برای آن می تواند کل شهر را دچار بحران نماید.

هدف پژوهش : پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مدیریت شهری به منظور بازآفرینی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت صورت پذیرفت.

روش شناسی تحقیق : این تحقیق به لحاظ روش کمی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. داده های تحقیق از طریق نظرسنجی از 25 نفر از خبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق از جمله متخصصین مدیریت شهری گردآوری شده است و سپس اقدام به اولویت بندی معیار ها و زیرمعیار های بازآفرینی بافت فرسوده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جمع آوری گردید و پس از طبقه بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعه، بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت می باشد.

یافته‌ها و بحث: نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که مهمترین راهبرد پیش روی مدیریت شهری به منظور بازآفرینی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت ، تامین منابع مالی ، گسترش مشارکت مردم ، شفاف سازی و پاسخ گویی مدیریت شهری می باشد.

نتایج: بر اساس نتایج تحقیق به عمل آمده ، معیار های توسعه ترتیبات نهادی در سطح محلی، بسترسازی و حضور نهادی و تصمیم گیری چندجانبه بر اساس نقش کنش گران ، تسهیل گری و میانجی گری نهادی و ایجاد هم افزایی نهادی و توسعه همه جانبه نظام آموزش و دانش نهادی پس از معیار اول ، در اولویت های بعدی قرار دارند.

واژه گان کلیدی : بازآفرینی شهری، مدیریت شهری، بافت فرسوده، تحلیل سلسله مراتبی، رشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing urban management strategies in order to recreate the Urban decay of the central area of Rasht city

نویسندگان [English]

  • parisa khoshpasand 1
  • alireza poursheykhian 2
  • hossein asghari 3
  • Sedigheh Hassanimehr 4
1 Geography and Urban Planning of Azad University, Stara Student Branch
2 Faculty member of Astara Azad University
3 Geography department, Islamic Azad University, Astara,Iran
4 Assistant Professor, Department of Geography, Islamic Azad University, Astara Branch, Iran Alireza Pourshikhian - Assistant Professor, Department of Geography
چکیده [English]

Introduction:One of the basic challenges in the system of sustainable development of cities are worn-out urban tissues as less developed areas that were formed for various reasons and today are suffering from economic, social, cultural, physical,environmental.problems that are Failure to pay attention and proper planning for it can cause the whole city to suffer a crisis.

The purpose of the research:The present research was carried out with the aim of identifying and prioritizing urban management strategies in order to recreate the worn-out texture of the central area of Rasht city.

Research methodology:This research is based on quantitative-survey method and in terms of user goals.Research data has been collected through a survey of 25 experts and experts related to the research topic.and then the criteria and sub-criteria of worn tissue regeneration were prioritized using the Analytical Hierarchy(AHP)method.

The geographical scope of the research:the studied area is the worn-out fabric of the central of Rasht city.

Findings and Discussion:The results of this research showed that the most important strategy for urban management in order to recreate the worn-out texture of the central area of Rasht city is development, clarification and accountability of urban management.

Results:Based on the results of the research.the criteria for the development of institutional arrangements at the local level,foundation and institutional presence and multi-stakeholder decision-making based on the role of actors,institutional facilitation and mediation,and the creation of institutional synergy and the development of the institutional education and knowledge system after the criteria First, they are in the next priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban regeneration : urban management
  • : dilapidated fabric
  • : hierarchical analysis : Rasht