مطالعه زمینه ای، ساماندهی مدیریت شهری از طریق مشارکت شهروندان (مورد مطالعه: شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

10.22034/jget.2023.172384

چکیده

بیان مسئله: امروزه تمرکززدایی مدیریتی، در فرآیندهای توسعه شهری از طریق تدوین قوانین و فرآیندهای در کشورهای توسعه-یافته و یا در حال توسعه به طور جدی مطرح است. توجه به مشارکت در مدیریت شهری، نقش عمده‌ای در حل بسیاری از مشکلات و مسائل شهری را بر عهده دارد و بر این اساس از اولویت‌های بالای مدیریت شهری، ایجاد زمینه‌هایی برای جلب مشارکت مردمی است.
هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، مطالعه زمینه‌ای، ساماندهی مدیریت شهری از طریق مشارکت شهروندان(مورد مطالعه: شهر زاهدان) می‌باشد.
روش‌شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی و دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی، همچنین از نظر روش، در گروه پژوهش‌های کیفی قرار دارد. روش گردآوری داده‌ها مصاحبه و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش گراندد تئوری استفاده شد. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، 20 نفر از افراد خبره (متخصصان، اساتید دانشگاه و مدیران شهری زاهدان) انتخاب شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: شامل شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، می‌باشد.
یافته‌ها و بحث: از نتایج مصاحبه‌های انجام شده 16 مقوله و 50 واحد معنایی استخراج شد که در سه دسته شرایط (علی، زمینه‌ای و مداخله‌گر) تقسیم شدند. نتایج نشان داد این شرایط سه‌گانه در امتداد با یکدیگر باعث عدم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری شده‌اند.
نتایج: نتایج کلی نشان می‌دهد جهت مقابله با عدم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری باید از استراتژی‌های (استفاده از رسانه‌های جمعی، ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه ارتباط با مدیریت شهری، اقتصاد با برنامه یا اقتصاد راهبردی و...) استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات