مطالعه زمینه ای، ساماندهی مدیریت شهری از طریق مشارکت شهروندان (مورد مطالعه: شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

10.22034/jget.2023.172384

چکیده

مقدمه:  امروزه تمرکززدایی مدیریتی، در فرآیندهای توسعه شهری از طریق تدوین قوانین و فرآیندهای در کشورهای توسعه­یافته و یا در حال توسعه به طور جدی مطرح است. توجه به مشارکت در مدیریت شهری، نقش عمده­ای در حل بسیاری از مشکلات و مسائل شهری را بر عهده دارد و بر این اساس از اولویت­های بالای مدیریت شهری، ایجاد زمینه­هایی برای جلب مشارکت مردمی است.
هدف:  هدف پژوهش حاضر، مطالعه زمینه­ای، ساماندهی مدیریت شهری از طریق مشارکت شهروندان(مورد مطالعه: شهر زاهدان) می­باشد. روش شناسی:  پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش­های کاربردی و دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی، همچنین از نظر روش، در گروه پژوهش­های کیفی قرار دارد. روش گردآوری داده­ها مصاحبه و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش گراندد تئوری استفاده شد. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، 20 نفر از افراد خبره (متخصصان، اساتید دانشگاه و مدیران شهری زاهدان) انتخاب شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  شامل شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، می­باشد.
یافته­ ها و بحث:  از نتایج مصاحبه­های انجام شده 16 مقوله و 50 واحد معنایی استخراج شد که در سه دسته شرایط (علی، زمینه­ای و مداخله­گر) تقسیم شدند. نتایج نشان داد این شرایط سه­گانه در امتداد با یکدیگر باعث عدم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری شده­اند.
نتیجه­ گیری: نتایج کلی نشان می­دهد جهت مقابله با عدم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری باید از استراتژی­های (استفاده از رسانه­های جمعی، ایجاد فرصت­های جدید در حوزه ارتباط با مدیریت شهری، اقتصاد با برنامه یا اقتصاد راهبردی و...) استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Grounded Theory, Organizing Urban Management Through Citizen Participation(Case Study: Zahedan City)

نویسندگان [English]

  • Javad Riki 1
  • Gholamreza Miri 2
  • masoumeh Hafez rezazadeh 2
1 PhD student, Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Today, managerial decentralization in urban development processes through the formulation of laws and processes in developed or developing countries is seriously discussed.Attention to participation in urban management has a major role in solving many problems and urban issues, and accordingly,one of the high priorities of urban management is to create opportunities for public participation.

Objective of the research
The aim of the present study is to study the Grounded Theory,Organizing urban management through citizen participation(Case study:Zahedan city).

Methodology
The present study in terms of purpose, Applied research and has a descriptive-analytical nature, also in terms of method, is in the group of qualitative research.Data collection method was interview and grounded theory method was used to analyze the data. Sample size for interviewing experts in the framework of theoretical saturation and using Targeted Sampling,20experts (specialists, university professors and Zahedan city managers), was selected.

Geographical area of research
Includes the city of Zahedan in the province of Sistan and Baluchestan.

Results and discussion
From the results of the interviews, 16 categories and 50semantic units were extracted, which were divided into three categories of conditions(Causal, contextual and intervening).The results showed that these three conditions along with each other have caused citizens not to participate in urban management.

Conclusion
The general results show that in order to deal with the lack of citizen participation in urban management, strategies should be used(use of mass media,creating new opportunities in the field of communication with urban management, economy with a plan or strategic economy,etc.)should be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Urban Management
  • Grounded Theory Method
  • Zahedan