مهندسی جغرافیایی سرزمین (JGET) - مقالات آماده انتشار