تعداد مقالات: 153
1. تحلیلی بر فقر شهری در استان کردستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

رحمت بهرامی


2. بررسی و تحلیل مکان‏یابی مدارس متوسطه کلانشهر رشت (مطالعه موردی: دبیرستان‎های دخترانه ناحیه دو)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

نصرالله مولائی هشجین؛ غزاله اکبرنژاد توچاهی؛ مریم محمدی کنارسری؛ مدیحه مرادنیا


3. تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر؛ علیرضا دانش نظافت


5. بررسی عوامل تأثیرگذار در انتخاب سوخت و مصرف انرژی خانوارهای شهر مهاباد

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-14

امید رحمانی؛ محمد سلطانی؛ یوسف قادرپور


7. سخن سردبیر

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398


8. ارزیابی میزان تحقق طرحهای توسعه شهری کلانشهر تهران (مورد: طرح جامع)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1400

انوشیروان ناصرمستوفی؛ راما قلمبر دزفولی


9. مدل‌سازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت تبریز

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-16

فریبا اسفندیاری؛ رئوف مصطفی زاده؛ الهامه عبادی؛ رضا سعادتی


10. ارزیابی اثربخشی طرح های توسعه شهری تهران (مطالعه موردی: پارک دانشجو تهران)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-28

علی شماعی؛ طاهر پریزادی؛ بابک بدخشان


12. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره برداری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-25

علی اکبر عنابستانی؛ سیده سمیه خاتمی


16. رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استانهای کشور

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1400

حسن پارسی پور؛ احمد حسین زاده؛ حمیدرضا عاقلی مقدم


17. مدل پیشنهادی راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در برنامه ریزی های منطقه ای ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

نصراله مولائی هشجین؛ چیا صالحی بابامیری


18. تحلیل و سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 17-29

سید هادی طیب نیا؛ رزگار فتاحی


21. روستاهای هوشمند راهبردی برای توسعه پایدار مطالعه موردی: دهستان نازلو- شهرستان ارومیه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 29-42

علی اکبر تقیلو؛ علی رضا موقری؛ نگین بابائی


24. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه ی آبخیز طارم، استان زنجان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 36-26

حسین موسی زاده؛ ایوب بدراق نژاد؛ رضا سارلی؛ حمیدرضا ساری محمدلی