تعداد مقالات: 160

1. تحلیلی بر فقر شهری در استان کردستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

رحمت بهرامی


2. بررسی و تحلیل مکان‏یابی مدارس متوسطه کلانشهر رشت (مطالعه موردی: دبیرستان‎های دخترانه ناحیه دو)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

نصرالله مولائی هشجین؛ غزاله اکبرنژاد توچاهی؛ مریم محمدی کنارسری؛ مدیحه مرادنیا


3. تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر؛ علیرضا دانش نظافت


5. بررسی عوامل تأثیرگذار در انتخاب سوخت و مصرف انرژی خانوارهای شهر مهاباد

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-14

JGETJGET-2005-1169

امید رحمانی؛ محمد سلطانی؛ یوسف قادرپور


7. مطالعه تطبیقی شاخص های کیفیت مسکن در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 227-244

JGET-1912-1132(R1)

سارا الله قلی پور؛ عباس رجائی


8. سخن سردبیر

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398


9. تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

زینب علیزاده؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


10. مدل‌سازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت تبریز

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-16

فریبا اسفندیاری؛ رئوف مصطفی زاده؛ الهامه عبادی؛ رضا سعادتی


11. ارزیابی اثربخشی طرح های توسعه شهری تهران (مطالعه موردی: پارک دانشجو تهران)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-28

علی شماعی؛ طاهر پریزادی؛ بابک بدخشان


13. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره برداری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-25

علی اکبر عنابستانی؛ سیده سمیه خاتمی


17. بررسی جغرافیایی تاثیر نگرش" میل به کسب درآمد بیشتر" در رفتار محیطی روستائیان، به تفکیک نواحی ارتفاعی مطالعه موردی: شهرستان تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

مسعود یحیی زاده؛ تیمور آمار؛ بهمن رمضانی؛ عیسی پور رمضان


19. مدل پیشنهادی راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در برنامه ریزی های منطقه ای ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

نصراله مولائی هشجین؛ چیا صالحی بابامیری


20. تحلیل و سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 17-29

سید هادی طیب نیا؛ رزگار فتاحی


23. روستاهای هوشمند راهبردی برای توسعه پایدار مطالعه موردی: دهستان نازلو- شهرستان ارومیه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 29-42

JGET-2005-1165

علی اکبر تقیلو؛ علی رضا موقری؛ نگین بابائی