تعداد مقالات: 129
1. تحلیلی بر فقر شهری در استان کردستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

رحمت بهرامی


2. بررسی و تحلیل مکان‏یابی مدارس متوسطه کلانشهر رشت (مطالعه موردی: دبیرستان‎های دخترانه ناحیه دو)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

نصرالله مولائی هشجین؛ غزاله اکبرنژاد توچاهی؛ مریم محمدی کنارسری؛ مدیحه مرادنیا


3. تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر؛ علیرضا دانش نظافت


6. سخن سردبیر

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398


7. مدل‌سازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت تبریز

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-16

فریبا اسفندیاری؛ رئوف مصطفی زاده؛ الهامه عبادی؛ رضا سعادتی


8. ارزیابی اثربخشی طرح های توسعه شهری تهران (مطالعه موردی: پارک دانشجو تهران)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-28

علی شماعی؛ طاهر پریزادی؛ بابک بدخشان


10. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره برداری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-25

علی اکبر عنابستانی؛ سیده سمیه خاتمی


13. مدل پیشنهادی راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در برنامه ریزی های منطقه ای ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

نصراله مولائی هشجین؛ چیا صالحی بابامیری


14. تحلیل و سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 17-29

سید هادی طیب نیا؛ رزگار فتاحی


19. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه ی آبخیز طارم، استان زنجان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 36-26

حسین موسی زاده؛ ایوب بدراق نژاد؛ رضا سارلی؛ حمیدرضا ساری محمدلی


21. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری مبتنی بر رویکرد سناریونویسی (مطالعه موردی: شهر قزوین )

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-47

سحر دانیالی؛ محمدحسین شریف زادگان


22. تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهرستان خوی و ارائه مدلی مناسب در راستای شناخت توانمندی‌های منطقه‌ای

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54

علی اکبر تقیلو؛ احمد آفتاب؛ حمیده کلب خانی


24. تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-58

مهدی چراغی؛ بهروز محمدی یگانه؛ زهرا اسکندری شهرکی


25. نقش پارامترهای محیط طبیعی در میزان فرسایش و تولید رسوب به دو روش MPSIAC و EPM (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد برنجستانک)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-59

بهمن رمضانی؛ هدی ابراهیمی؛ لیلا حق پرست مژردهی