تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مدیریت روستایی که بیش از چند دهه از فعالیت آن می گذرد نقش مهمی را در محافظت از محیط زیست روستایی ایفا نموده است که بررسی و تبیین تحولات محیطی که به نظر بیشترین نمود از مجموع وظایف مدیران محلی داشته است از جنبه های نو آوری پژوهش حاضر است. این پژوهش از آنجا که برای نخستین بار در محدوده مورد مطالعه انجام شد حاکی از جدید بودن موضوع را دارد. شیوه جمع آوری تحقیق بصورت میدانی و کتابخانه ای بود و جامعه آماری تحقیق حاضر روستاهای شهرستان رودسر می باشد که با توجه به سطوح ارتفاعی در سه سطح جلگه ای ،کوهپایه ای و کوهستانی حدود 36 روستا انتخاب و از آنها پرسشنامه تکمیل گردیده است نتایج نشان می دهد مدیریت روستایی شهرستان سعی و تلاش بسیاری در جهت بهبود وضعیت روستاها انجام داده است که منجر به تغییرات محیطی در سطح روستاها گردیده است که می توان به ایجاد محیط های اقتصادی جدید در روستا در بخش گردشگری اشاره نمود که موجب افزایش درآمد روستاها شده است همچنین ایجاد فضاهای جدید برای گذران اوقات فراغت روستائیان از موارد دیگر فعالیت مدیران است و همچنین بازسازی واحد های مسکونی روستائیان نیز تلاشی در جهت تغییرات محیطی روستائیان شهرستان رودسر است

کلیدواژه‌ها