بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ,قزوین، ایران

2 استادیارگروه شهرسازی، واحد قزوین ,دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشیار گروه شهرسازی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی, قزوین، ایران

4 استادیار گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی , قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت پایدار شهرها در زمینه حفظ و نگهداری زیرساخت­های سبز موجود در آن­ها، می­تواند علاوه بر ایجاد اکوسیستم فعال شهری، مزایای اجتماعی و اقتصادی را نیز برای شهر به ارمغان بیاورد.
هدف از این مطالعه بهره­گیری از مولفه­های پایدار زیرساخت سبز ، به منظور مسیریابی تقویت بعد اجتماعی در برنامه­های مدیریتی بازآفرینی‌ که به دنبال خود تقویت  مولفه اقتصادی و زیستمحیطی را نیز در پی دارد می­باشد.
روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با ماهیت کاربردی است. این تحقیق با استفاده از روش دلفی و مصاحبه از گروه متخصص در مدیریت شهری و استخراج مقوله­های محوری از آن، 3 معیار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را در نظر گرفته و زیرمعیارهایی متناسب هر شاخص، معرفی شدند. سپس با استفاده از روش مثلث سلسله مراتبی فولر، بر اساس تکرار معیارها و زیرمعیار مقایسه دو به دویی آن­ها  انجام و وزن نهایی زیرمعیارها تعیین گردید. تحلیل پلیگن تیسن در نرم افزار Arc GIS  به منظور بررسی نگاه­های مدیریتی در سطح شهر در محدوده­های 7 گانه تحت مدیریت بازآفرینی به­کار گرفته شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش شهر لاهیجان می­باشد.
یافته­ ها نشان می­دهد معیار احیاء اجتماعی با نرمال 33/0 دارای بیشترین اهمیت و در رتبه­های بعدی معیارهای اقتصادی با نرمال 17/. و زیست­محیطی با 5/0 قرار می­گیرند. نق را می­توان
نتیجه گیری: موثر توان مدیریتی صحیح برنامه­ریزی زیرساخت­های سبز در ارتقاء حیات اجتماعی و به دنبال آن اقتصادی و زیستمحیطی از مولفه ­های اصلی بازافرینی پایدار می­باشند. در پایان پیشنهادهای راهبردی برای افزایش استقبال اجتماعی و اقتصادی در محدوده­های تحت مدیریت و احیا زیرساخت سبز  شهر لاهیجان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات