کلیدواژه‌ها = زاهدان
تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان

دوره 6، شماره 4، دی 1401، صفحه 835-848

امیر گندمکار؛ حامد میرحسینی؛ علی افروس؛ علیرضا عباسی


ارزیابی گونه های گیاهی و اثربخشی آن در برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: خیابان های شهر زاهدان)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 73-84

محمدرضا سلیمی سبحان؛ کامران منصوری؛ حسین یغفوری