کلیدواژه‌ها = فضای سبز
تاثیر الگوهای فضای سبز شهری بر توزیع فضایی آلاینده های آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران)

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 633-646

عادل مردانه؛ عارف قادری؛ نوردالدین میثاق


ارزیابی گونه های گیاهی و اثربخشی آن در برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: خیابان های شهر زاهدان)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 73-84

محمدرضا سلیمی سبحان؛ کامران منصوری؛ حسین یغفوری