نویسنده = رحیم سرور
تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم

دوره 6، شماره 4، دی 1401، صفحه 899-916

حمید یزدانی؛ رحیم سرور؛ محمدعلی خلیجی


سنجش و ارزیابی مولفه های تاب آوری در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر)

دوره 6، شماره 2، تیر 1401، صفحه 471-486

تورج سلطانی اصل؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ رحیم سرور