سنجش و ارزیابی مولفه های تاب آوری در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اسلامشهر ،ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران

3 استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه حوادث و بلایای طبیعی بیش از پیش جوامع انسانی را تهدیدمی‌کنند که در صورت نداشتن آگاهی و آمادگی،صدمه‌های جبران‌ناپذیری بر زندگی انسان‌ها، اعم از حوزه‌های سکونتی و دیگر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و کالبدی-محیطی دارد. درنتیجه جوامع برای کاهش اثر بلایای طبیعی رویکردهای متنوعی را در پیش می‌گیرند.
هدف: این مقاله با هدف سنجش و ارزیابی مولفه­های اجتماعی، اقتصادی و نهادی تاب­آوری در شهرک میان­آباد اسلامشهر انجام شده است.
روش‌شناسی: با توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه‌های مورد بررسی نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. روش نمونه­گیری به­صورت تصادفی ساده و حجم جامعه آماری با مدل کوکران با سطح خطای 5 درصد 381 نفر  انتخاب گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­های جمع­آوری شده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم­افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده گردیده است.
قلمرو جغرافیایی: قلمرو این پژوهش شهرک میان آباد اسلامشهر است.
یافته‌ها: نتایج حاکی از بود که وضعیت تاب­آوری شهرک میان­آباد اسلامشهر از لحاظ مولفه­های اجتماعی، اقتصادی و نهادی در سطح پایینی قرار دارد. در بین معیارهای مورد بررسی متغیر آگاهی بالاترین میانگین (9218/2) و کمترین میزان انحراف معیار (18715/0) دارد در سوی مقابل متغیر توانایی برگشت به شرایط شغلی با کمترین میانگین (5652/2) و انحراف معیار بالاتر (57549/0) از سایر متغیرهای پژوهش دارد که ضرورت توجه مسئولان و مدیران شهری برای ارتقاء تاب­آوری در شهرک میان آباد را دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مولفه اقتصادی بیشترین تاثیر را بر وضعیت تاب­آوری شهرک میان آباد اسلامشهر داشته است. از بین مولفه­های اجتماعی مولفه نگرش بیشترین همبستگی با مولفه اجتماعی دارد. از بین مولفه­های اقتصادی نیز مولفه­های توانایی جبران خسارت و توانایی برگشت به شغل قبل بیشترین همبستگی با مولفه اقتصادی دارد. از بین مولفه­های نهادی نیز مولفه روابط نهادها بیشترین همبستگی با مولفه نهادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment and evaluation of resilience components in informal settlements (Case study: Miyanabad town of Islamshahr)

نویسندگان [English]

  • Touraj Soltaniasl 1
  • f a 2
  • ahmad pour ahmad 3
  • Rahim Sarvar 4
1 Department of Geography ,Islamic Azad University,Islamshahr,Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Today, natural disasters threaten human societies more than ever, which, if left unchecked and unprepared, will cause irreparable damage to human life, including residential areas and other economic, social, institutional and physical-environmental dimensions. As a result, communities take a variety of approaches to reduce the impact of natural disasters.
Objective: This article was conducted with the aim of measuring and evaluating the social, economic and institutional components of resilience in the town of Miyanabad, Eslamshahr.
Methodology: According to the objectives of the research and the studied components, the type of research is applied and the study method is descriptive-analytical. The sampling method was randomly selected and the statistical population size was selected with Cochran model with an error level of 5% of 381 people. Structural equation modeling in SPSS and SMART PLS software has been used to analyze the collected information and data.
Geographical area of research: The area of this research is Mianabad town of Eslamshahr.
Findings and Discussion: The results showed that the resilience of Miyanabad town in Eslamshahr is low in terms of social, economic and institutional components. Among the studied criteria, the knowledge variable has the highest average (2.9218) and the lowest rate of standard deviation (0.18715). On the other hand, the variable has the ability to return to working conditions with the lowest average (2.5652) and higher standard deviation (0.57549) Has other research variables that need the attention of city officials and managers to promote resilience in Mianabad town.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resettlement
  • informal settlements
  • resettlement of informal settlements
  • Miyanabad town
  • Eslamshahr city