سنجش و ارزیابی مولفه های تاب آوری در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اسلامشهر ،ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران

3 استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه حوادث و بلایای طبیعی بیش از پیش جوامع انسانی را تهدیدمی‌کنند که در صورت نداشتن آگاهی و آمادگی،صدمه‌های جبران‌ناپذیری بر زندگی انسان‌ها، اعم از حوزه‌های سکونتی و دیگر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و کالبدی-محیطی دارد. درنتیجه جوامع برای کاهش اثر بلایای طبیعی رویکردهای متنوعی را در پیش می‌گیرند.
هدف: این مقاله با هدف سنجش و ارزیابی مولفه­های اجتماعی، اقتصادی و نهادی تاب­آوری در شهرک میان­آباد اسلامشهر انجام شده است.
روش‌شناسی: با توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه‌های مورد بررسی نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. روش نمونه­گیری به­صورت تصادفی ساده و حجم جامعه آماری با مدل کوکران با سطح خطای 5 درصد 381 نفر  انتخاب گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­های جمع­آوری شده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم­افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده گردیده است.
قلمرو جغرافیایی: قلمرو این پژوهش شهرک میان آباد اسلامشهر است.
یافته‌ها: نتایج حاکی از بود که وضعیت تاب­آوری شهرک میان­آباد اسلامشهر از لحاظ مولفه­های اجتماعی، اقتصادی و نهادی در سطح پایینی قرار دارد. در بین معیارهای مورد بررسی متغیر آگاهی بالاترین میانگین (9218/2) و کمترین میزان انحراف معیار (18715/0) دارد در سوی مقابل متغیر توانایی برگشت به شرایط شغلی با کمترین میانگین (5652/2) و انحراف معیار بالاتر (57549/0) از سایر متغیرهای پژوهش دارد که ضرورت توجه مسئولان و مدیران شهری برای ارتقاء تاب­آوری در شهرک میان آباد را دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مولفه اقتصادی بیشترین تاثیر را بر وضعیت تاب­آوری شهرک میان آباد اسلامشهر داشته است. از بین مولفه­های اجتماعی مولفه نگرش بیشترین همبستگی با مولفه اجتماعی دارد. از بین مولفه­های اقتصادی نیز مولفه­های توانایی جبران خسارت و توانایی برگشت به شغل قبل بیشترین همبستگی با مولفه اقتصادی دارد. از بین مولفه­های نهادی نیز مولفه روابط نهادها بیشترین همبستگی با مولفه نهادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات