ارزیابی تحلیل وضعیت توسعه یافتگی فضای ملی بر مبنای بخش‌های 15 گانه اقتصادی (مطالعه موردی: مناطق 1، 2، 8 و 9)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

ضرورت توسعه یکپارچه و متوازندر کشورهای جهـان سوم از جمله ایران، شناخت ویژگی‌های نواحی مختلف و نابرابری بین  آن­ها را اجتناب‌ناپذیری نموده است. شناختوضعیتموجودمناطقازلحاظشاخص‌هایتوسعهومقایسهآن­هابایکدیگر،اولینمرحلهدربرنامه‌ریزی‌هایمنطقه‌ایو ایجادتعادلوتأمینعدالتاجتماعیبینمناطقبشمارمی‌رود. از این‌رو پژوهش حاضر باهدف سنجش سطوح توسعه‌یافتگی درون منطقه‌ای استان‌های مناطق(1، 2، 8 و 9) کشور به لحاظ ابعاد اقتصادی انجام‌شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی است. در این پژوهش برای وزن­دهی به شاخص‌های مورد پژوهش از مدل ANP و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره پرومته و گایا استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که در مناطق(1، 2، 8 و 9) کشور، استان‌های آذربایجان شرقی، مازندران، فارس و کرمان با کسب رتبه اول از وضعیت اقتصادی مطلوب، و استان‌های اردبیل، گلستان، کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان با کسب رتبه‌های آخر از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیفی برخوردار می‌باشند. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بین مرکزیت منطقه‌ای و جذب امکانات اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. به‌طوری‌که در منطقه یک(استان آذربایجان­شرقی)، در منطقه 2 (استان مازندران)، در منطقه 8 (استان فارس) و در منطقه 9 (استان کرمان) در مرکزیت منطقه خود قرار گرفته‌اند که نسبت به استان‌های همجوار خود از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار بوده‌اند. بررسی تفاوت‌های بین منطقه‌ای نیز نشان می‌دهد که به لحاظ شاخص‌های توسعه اقتصادی منطقه 2 رتبه اول، منطقه 1 رتبه دوم، منطقه 8 رتبه سوم و منطقه 9 رتبه آخر را به خود اختصاص داده­اند. همچنین یافته­های پژوهش نشان می­دهد که در جهت دستیابی به توسعه متعادل فضایی در استان‌های مناطق(1، 2، 8 و 9) می­بایستی در برنامه­های آتی آمایش ملی، استان­های اردبیل، گلستان، کهکیلویه و بویر احمد و سیستان و بلوچستان از اولویت بسیار بالا، استان هرمزگان از اولویت بالا، استان­های آذربایجان غربی، گیلان و بوشهر از اولویت متوسط، استانهای کرمان و فارس از اولویت ضعیف و استان­های آذربایجان شرقی و مازندران از اولویت خیلی ضعیف برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the National Space Development on the Basis of the Economic 15 Sectors (Case Study: 1, 2, 8 and 9 Regions)

نویسندگان [English]

  • rahim sarvar 1
  • ali eshghi 2
  • saeideh alavi 2
1
2
چکیده [English]

The need for integrated and balanced development in third world countries, including Iran, has made the recognition of the characteristics of different regions and inequality between them inevitable. Recognizing regions in terms of development indicators and comparing them is considered as the first step in regional planning besides making balance and social justice between regions. Therefore, this study aimed to assess the level of development of intra- regional provinces of regions (1, 2, 8 and 9) of the country that is conducted in terms of economic size. This study is a descriptive-analytic research.   In this research study ANP model is used to weight the indices and to analyze the data Multi Criteria Decision Making Prometheus and Gaia is used. The results show that in regions (1,2,8,9) of the country the provinces East Azarbaijan, Mazandaran, Fars and Kermanare being ranked as the first with favorable economic situation; whereas, the provinces Ardebil, Golestan, Kohgiluyeh-Boyer Ahmad and Sistan and Baluchestan are ranked as the last with very weak economic situation. The results of this study show that there is a significant relationship between the regional center and attracting economic facilities. So that in the first area (East Azarbaijan), in Region 2 (Mazandaran), in the 8th Region (Fars Province) and in Region 9 (Kerman)are located in the central region and compared to its neighboring provinces have favorable economic conditions. The investigation of the inter-regional differences indicates that in terms of economic development region 2 is ranked as the first region 1 as the second, region 8 as the third and region 9 as the last. The results also show that in order to achieve balanced spatial development in the provinces of regions (1, 2, 8 and 9) in future programs of national planning, Ardebil, Golestan, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad and Sistan-Baluchestan meet very high priority and Hormozgan province meet high priority, West Azerbaijan provinces, Gilan and Bushehr medium priority, Kerman and Fars low priority and the provinces of East Azerbaijan and Mazandaran with very weak priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Economic indicators
  • Network analysis
  • PROMETHEE