سنجش میزان توسعه و درجه جهانی شدن شهرها با تأکید براندیشۀ جان فریدمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: برای سنجش میزان توسعه و درجه جهانی شدن شهرها از معیارهای گوناگونی استفاده می شود. با وجود تلاش های گسترده برای تعیین معیارهایی برای شناخت و تفکیک این شهرها، تاکنون مبنای نظری و تجربی واحدی برای شناخت شهرهای جهانی فراهم نشده است. یکی از راههای اساسی و مهم برای شناخت خصوصیات شهرهای جهانی و میزان حرکت شهرها بسوی توسعه و جهانی بودن، توصیفات و شاخصه هایی است که توسط محققان مختلف ارائه می شوند.
هدف: اهمیت این تحقیق از آنروست که با تاکید بر اندیشه های جان فریدمن راه های رسیدن  به توسعه و پیشرفت  را نشان می دهد و باتوجه به معیارهای برجسته شهر جهانی، حرکت بسوی شهر جهانی را هموار می سازد.
روش‌شناسی: این تحقیق بنیادی با روش توصیفی-تحلیلی درصد بیان و بررسی نظریه های ارائه شده توسط محقق برجسته جان فریدمن، پیرامون مشخصه های شهرهای جهانی و چگونگی رسیدن به شهر جهانی است. فریدمن معتقد است سه شهر جهانی لندن، نیویورک و توکیو، با در دست داشتن اقتصادی بزرگ نقش فرماندهی و رأس هرم سلسله مراتب شهری را به خود اختصاص داده اند.
یافته‌ها: با استناد به نتایج تحقیق می توان گفت: شهر باید ویژگی پویابودن خود را نشان دهد. هر کلانشهری که در سطح بین المللی یا جهانی در یکی از حوزه های اقتصاد، فرهنگ و سیاست بتواند تأثیرگذار باشد و به عنوان یک مرکز و قطب برتر، کارکردهایی نظیر فرماندهی، سلطه و کنترل بین المللی در فضای ژئوپلیتیکی خود  را برعهده گیرد، می تواند دارای منزلت شهر جهانی باشد.
نتیجه‌گیری: شهرها؛ باید به نظام­هایی اقتصادی و اجتماعی در سازمان فضایی تبدیل شوند و حرکت بسوی توسعه و درنهایت شهر جهانی بر اساس داشتن سه شاخص اساسی است که عبارتند از: 1-فعالیت ادارات مرکزی شرکت ها، 2-مراکز مالی، 3-شهرهای مفصلی یا پیوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی پور، زهرا و قادری، مصطفی. (1394). ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری، تهران: سمت.
 پورموسوی، سید موسی؛ قورچی، مرتضی و رستمی، قهرمان. (1390). تبیین ژئوپلیتیکی کللان شهرهای جهانی، فصلنامه ژئوپلیتیک، 7(1)، 34-56.
حسینی، نرجس سادات. (1397). تبیین پدیده شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، رساله جهت اخذ مدرک دکتری، دانشگاه تهران.
 جانستون، ار. جی؛ تیلور، پیتر و واتس، مایکل. (1383). جغرافیاهای تحول جهانی، مترجم، نسرین نوریان، تهران: دوره عالی جنگ.
رضویان، محمدتقی؛ مؤذن، سهراب و قورچی، مرتضی. (1398). ارزیابی کارایی انرژی در مقیاس محله ای با استفاده از مدل لید در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: محله ولنجک شهر تهران)، جغرافیا و توسعه فضای شهری، 6(1)، 223-237.
سرور، هوشنگ. (1396). تحلیل و رتبه بندی پایداری کلانشهر تهران در بین شهرهای جهانی، فصلنامه جغرافیا و توسعه، 11(47). 89-104
شورت، جان رنه و یونگ هیون کیم. (1386). جهانی سازی و شهر. ترجمه شده توسط احمد و شایان رستمی. تهران: مرکز علمی آموزش و پرورش، فرهنگ و تحقیقات.
شورت، جان رنه. (1396). کلان شهرهای جهانی، مترجم مهدی داوودی، انتشارات پاپلی.
کاستلز، مانوئل. (1380). ظهور جامعه شبکه ای (اقتصاد، جامعه و فرهنگ). جلد اول. احد علیقلیان، افشین، خاکباز و علی پایا. تهران: طرح نو.
علی اکبری، اسماعیل و کماسی، حسین. (1397). ارزیابی شاخصهای استراتژی توسعه شهری (CDS) درکلانشهر کرمانشاه، جغرافیا و توسعه فضای شهری، 8(1)، 193-210.
مجتهدزاده، پیروز. (1381). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، چاپ اول، سمت.
نسترن، مهین؛ پیرانی، فرزانه. (1398). تدوین و اعتبارسنجی معیارها و شاخص های توسعه شهر هوشمند، جغرافیا و توسعه فضای شهری، 6 (1)، 147-164.