تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: اماکن مذهبی شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری جغرافیا، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

3 دانش آموخته کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: گردشگری مذهبی یکی از مهمترین و پر رونق ترین شاخه های صنعت گردشگری است که اثرات قابل توجهی را در ابعاد مختلف جوامع، به ویژه اقتصاد آنها بر جای گذاشته است. امروزه دربسیاری از کشورها همچون، عربستان، عراق، ایران وهندکه مراکز و مجموعه های تاریخی ومذهبی پر طرفداری را  درخود جای داده اند..
هدف: هدف ازآن معرفی و شناسایی اماکن مذهبی و استفاده بهینه از این اماکن  مذهبی در راستای توسعه گردشگری در شهر رشت می‌باشد. 
روش شناسی:  این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی همراه با مطالعات میدانی به تبیین نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهر رشت پرداخته است .جامعه آماری مورد مطالعه کلیه ساکنان شهر رشت بوده و شهروندان در این پژوهش، شامل کارشناسان گردشگری، سازمان اوقاف، شهرداری، مسکن و شهرسازی، افراد باسواد ساکن در حاشیه مکانهای مذهبی می‌باشند .حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 384n=   نفر انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته بود، به منظور به دست آوردن سنجش دیدگاه ساکنان در خصوص مؤلفه‌های ذکر شده از  آزمون T  تک نمونه‌ای استفاده شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  شهر رشت در استان گیلان و کلیه اماکن مذهبی آن است.
یافته ها و بحث:  مطالعات اسنادی و میدانی نشان می‌دهد که در شهر رشت اماکن مذهبی زیادی وجود داردکه با برنامه ریزی درست و تبلیغات مناسب می‌تواند باعث افزایش درآمد شهر نشینان و اشتغال برخی از جوانان بیکار در این شهر گردد.
نتیجه‌گیری:  نشان داده است که حدود هفتاد درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند با ورود گردشگر مذهبی به شهر رشت درآمد مردم افزایش یافته و گردشگری مذهبی بعنوان راه موثری برای توسعه شهر تاثیر زیاد تا متوسطی دارد .  پاسخ دهندگان میزان مناسب بودن وضعیت گردشگری (مذهبی) در شهر رشت را متوسط بیان نموده وعلت اصلی ضعف گردشگری مذهبی در شهر رشت را عدم حمایت مسئولین و عدم آگاهی گردشگران نسبت به این جاذبه‌ها دانسته اند. مهمترین جاذبه‎های گردشگری مذهبی شهر رشت قبور متبرکه بی بی رقیه و خواهر امام بوده و تأثیر گردشگری مذهبی و اماکن مذهبی و حسینیه و میزان نقش آن در توسعه شهر رشت زیاد تا متوسط است. همچنین نتایج بدست آمده از تحلیل مولفه های مختلف مرتبط با گردشگری مذهبی از جمله تبلیغات، توسعه شهر، موانع، مشارکت، بعد اقتصادی، بعد معنوی و قابلیت های موجود در شهر رشت نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری بین گردشگری مذهبی و مؤلفه‌ های اقتصادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Religious Tourism in Urban Development

نویسندگان [English]

  • Batool mehrgan sowmesaraei 1
  • Fereydoon Azad Gholami Khosmekhi 2
  • Mehregan Soomehsarai Alireza 3
1 Assistant Professor, Department of Education, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Ph.D. Degree in Geography, College of Humanities, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rash, Iran.
3 Graduate of Geography and Tourism Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction: Religious tourism is one of the most important and prosperous branches of the tourism industry that has had significant effects on various aspects of societies, especially their economics. ا

Aim of the research: The purpose of this article is to introduce and identify religious places and the optimal use of these religious places in order to develop tourism in the city of Rasht.

Research Methodology: This article uses a descriptive-analytical method with field studies and statistical population of all residents of Rasht and includes tourism experts, endowment organization, municipality, housing and urban planning, literate people living on the outskirts of religious places. According to Cochran's formula, n = 384 people were selected. The measurement tool was a researcher-made questionnaire, in order to obtain residents' views on the mentioned components, a one-sample t-test was used.

Geographical area of ​​research: Rasht is a city in Gilan province and all its religious places.

Findings and Discussion: Documentary and field studies show that there are many religious places in Rasht that with proper planning and proper publicity can increase the income of city dwellers and the employment of some unemployed youth in this city.

Results: The results obtained from the analysis of various components related to religious tourism such as advertising, city development, barriers, participation, economic dimension, spiritual dimension and capabilities in the city of Rasht show that there is a significant difference between respondents to different options of items. has it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • religious tourism
  • urban development
  • religious places
  • Rasht