تحلیل نقش اقامتگاههای بومگردی در اقتصاد روستاهای شهرستان رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: بومگردی یکی از رویکردهای نوین در توسعه گردشگری به ویژه در مناطق روستایی استان گیلان می باشد. استان گیلان به دلیل ظرفیت های طبیعی بیشمار، آداب و رسوم غنی، صنایع دستی و ... یکی از بهترین مکان های کشور جهت اقامتگاه بوم گردی است. از مهمترین و ملموس ترین اثرات ظهور اقامتگاههای بوم گردی در هر مکان، آثار اقتصادی آن است و در حال حاضر درآمدزایی فراوان این فعالیت در بسیاری از کشورهای جهان مردم را به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب نموده است.
هدف: درپژوهش حاضر هدف کاربردی و بررسی و تحلیل نقش اقامتکاههای بومگردی در اقتصاد روستاهای شهرستان رشت که دارای اقامتگاه بوم گردی با بیش از یکسال فعالیت(12 اقامتگاه) می باشند، است.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها بوسیله ابزار پرسشنامه از مدیران روستایی و جامعه محلی انجام شده است.
قلمرو جغرافیایی: شهرستان رشت
یافته‌ها: پس از شناسایی و بررسی دو مولفه اشتغال و ارتقاء درآمد (20 متغیر) و حفظ ظرفیت های تولیدو رونق کسب و کار (19 متغیر) و طی مراحل شاخص سازی مشخص شد  شاخص ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای زنان بیشترین میانگین و سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی کمترین میانگین را داراست این بدان معنی است که ایجاد اقامتگاه بوم گردی در شهرستان رشت، بیشترین تاثیر را بر اشتغال زنان داشته است. همچنین به کمک تحلیل رگرسیون مشخص شد که اقامتگاه بوم گردی بر شاخص اشتغال و ارتقاء درآمد ساکنین روستایی بیشتر  از شاخص حفظ ظرفیت های تولید و رونق کسب و کار موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of ecotourism residences In the rural economy of Rasht city

نویسندگان [English]

  • Alireza Mohamadi Garfami 1
  • Teymoor Amar 2
  • Mohammad Baset Goreyshi 3
1 Ph.D Student, Department of Geography and Rural Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction: Ecotourism is one of the new approaches in tourism development, especially in rural areas of Gilan province. its countless natural capacities, rich customs, handicrafts, etc. One of the most important and tangible effects of the emergence of ecotourism residences in any place is its economic effects and now the abundant income of this activity in many countries of the world has encouraged people to invest in this sector.
Objectives: In the present study with the functional goal, aim is investigating and analyzing the role of ecotourism residences in the rural economy of Rasht city, which has ecotourism residences with more than one year of activity (12 residences).
Methodology: The research method is descriptive-analytical and data collection was done by a questionnaire from rural managers and the local community.
Geographical Context: Rasht City
Result and Discussion: After identifying and reviewing the two components of employment and income promotion (20 variables) and maintaining production capacity and business prosperity (19 variables) and during the indexing process, it was determined that the index of creating new job opportunities for women has the highest average and investing in plants Medicine and traditional medicine have the lowest average, which means that the establishment of eco-tourism residence in the city of Rasht, has had the greatest impact on women's employment. Also, with the help of regression analysis, it was found that ecotourism residence has been more effective on the index of employment and income promotion of rural residents than the index of maintaining production capacity and business prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Ecotourism Residence
  • Economic
  • Rasht city