بررسی پتانسیل‌های گردشگری کوهستان پرآو در شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: کوه‌ها و سیستم‌های کوهستانی با داشتن ویژگی‌های متنوع توپوگرافیک و جغرافیایی، زیستی، اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی با اکسیژن بالای محیط، زهکشی دمایی مناسب، رطوبت نسبی مطلوب و چشم‌اندازهای بدیع به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل شده است.
هدف: هدف از این تحقیق، بررسی و شناسایی پتانسیل‌های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه است.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل SWOT انجام شده است.
قلمرو جغرافیایی: پَرآو رشته کوهی امتداد یافته از شمال غرب تا شمال شرق شهر کرمانشاه، با طول تقریبی 80 کیلومتر و وسعت تقریبی حدود 980 کیلومترمربع و بخشی از رشته کوه زاگرس در غرب ایران می باشد.
یافته‌ها: یافته‎ها نشان داد میانگین رتبه­ای برای مجموع عوامل داخلی (قوت) 3/1 و وزن نهایی آن 15/1 است، میانگین رتبه‌ای مجموع عوامل داخلی(ضعف) 37/1 و وزن نهایی 634/0 می­باشد. این بیانگر بالا بودن تأثیر نقاط قوت در توسعه پتانسیل‌های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه است. میانگین رتبه­ای مجموع عوامل خارجی (فرصت­) برابر با 46/1 و وزن نهایی 54/0 است. میانگین رتبه­ای مجموع عوامل خارجی (تهدید) 34/1 و وزن نهایی 824/0 می­باشد.
نتیجه‎گیری: پرآو قوت‌ها و فرصت‌های خوبی دارد که می‌توان با راهبردهای تأثیر گذار بر محیط کوهستان در جهت تقویت و رشد پتانسیل‌های آن کوشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Paraw Mountain Tourism Potentials in Kermanshah City

نویسندگان [English]

  • ehteram yari 1
  • Aeizh Azmi 2
  • Somayeh Amiri Parian 3
1 kermanshah/iran
2 kermanshah/Iran
3 kermanshah/Iran
چکیده [English]

Mountains and mountain systems become one of the tourism destinations having with diverse of features topographic and geographical, biological, climate, cultural and social features with high oxygen content, suitable temperature, favorable relative humidity and sophisticated landscapes. The purpose of the research, investigating and identifying of the mountain tourism potential of the city of kermanshah. The research method is descriptive-analytic. Data analysis was performed using the SWOT model. The results showed that the average score for the total internal factors (strength) is 3.1 and the final weight is 1.15, the mean of total internal factors (weakness) is 1.37 and the final weight is 0.634. This indicates the high impact of the strong points in the development of the mountain tourism potential of the city of kermanshah. The average of the total external factors (opportunity) is 1.46 and the final weight is 0.54. The average of the total external factors (threat) is 1.34 and the final weight is 0.824. Paraw has great strengths and opportunities that can be influenced by strategies that influence the mountain environment in order to strengthen its growth potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potential
  • Mountain Tourism
  • Paraw
  • SWOT
  • Kermanshah City
ابراهیم‌زاده، عیسی، رحیمی، دانا و زهرایی، اکبر. (1390). گردشگری ورزشی و مکان گزینی بهینه فضایی –مکانی آن با تأکید بر استفاده از تابش خورشید، مطالعه موردی: کوه‌های پرآو –بیستون کرمانشاه. پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 2(7)، 111-126.
ایلدرمی، علیرضا و قربانی، محمد. (1396). اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی، مطالعه موردی: استان همدان. نشریه آب و توسعه پایدار، 4 (2)، 139-150.
آخوندی، لیلا، دانه‌کار، افشین، ارجمندی، رضا و شعبانعلی‌فمی، حسین. (1394). مکان یابی پهنه‌های مناسب برای گردشگری ورزشی در کوهستان، مطالعه موردی: جاده کرج –چالوس، محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، 68 (3)، 331-344.
آمار، تیمور و صفاری‌راد، علی. (1392). راهکارهای توسعه توریسم کوهستانی در شهرستان املش با مدل تحلیلی SWOT، چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، 8 (25)، 77-94.
پوراحمد، احمد، بهدوست، فرانک و فروهودی، رحمت ­اله. (1394). بررسی نقش گردشگری در توسعۀ شهری کرمانشاه، جغرافیا و آمایش شهری-منطقه­ای، 5(15)، 85-100.
جعفری، تیمور. (1392). ارزیابی پتانسیل‌های اکوتوریستی منطقه بش قارداش بجنورد با استفاده از مدلSWOT، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، 3 (9)، 37-68.
خبرگزاری ایسنا. (1389). پرآو پلکانی به سوی آسمان کرمانشاه، بازیابی شده در آبان 1397، از http://kermanshah.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=4496
داغستانی. سعید. (1391). جاذبه‌های گردشگری، مفاهیم، مدیریت و برنامه‌ریزی. محل نشر: تهران، انتشارات مهکامه، چاپ اول.
درگاه ملی آمار.(1395). جمعیت بر حسب سن، جنس و وضع سکونت به تفکیک شهرستان، بازیابی شده در بهمن 1397، از   https://www.amar.org.ir
دنیای اقتصاد. (1394). صعود به قله پرآو، بازیابی شده در آبان 1397، از https://donya-e-eqtesad.com
رحیم‌زاده، زهرا، لطفی، فرشته و مرادی، اکرم. (1393). بررسی پتانسیل‌های توسعه توریسم کوهستان در استان کرمانشاه، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در جغرافیا و گردشگری، 1-7.
شارپلی. ریچارد.(2009). توسعه گردشگری و محیط زیست فراتر از پایداری. ترجمه یاسر رمضان‌نژاد، علی پورقیومی. 1395، محل نشر: تهران، انتشارات مهکامه، چاپ اول.
محمد نژاد، علیرضا.(1392). بررسی ظرفیت‌های توسعه توریسم کوهستان در ایران با استفاده از مدل TOPSIS، مطالعه موردی: کوه دماوند، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت گردشگری، مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا.
محمدخان، شیرین، ویسی، عبدالکریم و ریاهی، سمانه. (1396). پتانسیل سنجی قابلیت‌های ژئوسایت‌های توده کوهستانی شاهو با بکارگیری مدل GAM، مطالعات مدیریت گردشگری، 12 (38)، 83-110.
مشرق نیوز. (1395). بازی با مرگ در خطرناک‌ترین غار ایران، بازیابی شده در آبان 1397، از https://www.mashreghnews.ir
مطهری، سعید، ارجمندی، رضا، نوری، جعفر و ریاضی، برهان. (1397). تدوین راهبردهای توسعه گردشگری در مناطق کوهستانی با استفاده از مدل SWOT و ماتریس QSPM، مطالعه موردی: مناطق کوهستانی مشرف به منطقه یک شهرداری تهران، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20(2)، 151-168.
موحد، علی و کهزادی، سالار.(1389). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل SWOT، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 1(2)، 85-102.
میکاییلی تبریزی، علیرضا و مهرمند، شهرزاد. (1390). طراحی پایدار فضاهای گردشگری کوهستانی، مطالعه موردی: پارک طبیعت کوهسار تهران، محیط شناسی، 37(58)، 87-96.
 
Andonovski, Vlatko. (2014). Tourism and Mountain Development, International Symposium on Mountain Economy Guizhou University of Finance and Economics (GUFE) Guiyang.
Bahmanpour, H., Moharamnejad, N., and Laghai, H. A. (2012). Investigating and Identifying Environmental Potential and Natural Attraction for Ecotourism Planning, Case Study: Abr Mountain Forest, Shahrood-Iran, Pelagia Research Library, 2(4),pp 919-926.
Beedie, P.,  and  Hudson, S. (2003). Emergence of Mountain – Based Adventure Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 30, No. 3, pp 625-643.
Nepal, Sanjay K. (2011). Mountain Tourism and Climate Change: Implications for the Nepal Himalaya, Nepal Tourism and Development Review, Vol 1, Issue 1,pp 1-14.
Tsiaras, S. (2015). Assessing the Environmental Impact of Mountain Tourism, The Case of Elatochori Ski Centre, Greece, International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, pp 461-470.