بررسی و رتبه بندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین (مورد مطالعه: شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی و رتبه‌بندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین در شهر زاهدان است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی می‌باشد. نتایج مدل AHP Fuzzy نشان داد، در بین اصول موثر پدافند غیرعامل بر آمایش سرزمین، اصول تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا با وزن نرمال شده 239/0، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در ادامه نیز نتایج رتبه‌بندی اقدامات اصول موثر پدافند غیرعامل بر آمایش سرزمین با استفاده از نرم افزار Expert Choice نشان داد، در بین اقدامات مطرح شده در تمامی اصول، ارزیابی نواحی آسیب پذیر شهر زاهدان نسبت به تهدید با وزن 342/0، اقدام تعامل دقیق سه عنصر جمعیت، عملکرد و مقیاس شهر زاهدان با وزن 654/0، اقدام تعیین استاندارد‌های ایمنی و حفاظتی و دفاعی با وزن 578/0، اقدام رعایت اقتصادی بودن طرح‌ها و عدم تحمیل هزینه بالا با وزن 352/، اقدام تعریف و درجه‌بندی میزان امنیت برای هر طرح در برابر تهدید با وزن به دست آمده 582/0، اقدام بررسی امکان تفکیک سیستم‌ها از هم نظر امکان‌پذیری، اقتصادی، فنی و ایمنی با وزن 289/0، اقدام استفاده از استاندارد‌های فنی مقاوم در سازه‌های حیاتی و حساس با وزن به دست آمده 312/0، اقدام بررسی نقاط امن در پهنه امن جغرافیای شهر زاهدان با وزن 432/، در نهایت اقدام اولویت‌بندی نیاز‌ها و مراکز به امکانات حیاتی و حساس با وزن به دست آمده 398/0، بالاترین وزن‌ها‌ را به خود اختصاص داده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پوری رحیم، علی اکبر (1393). پدافند غیر عامل: راهبردی در دفاع سرزمینی (نوآوری در حوزه دانش جغرافیای نظامی)، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. 25 (1)، 37-50
حافظ‌نیا، محمدرضا. صفوی، سیدیحیی. مطوف، شریف و جلالی، غلامرضا (1388). طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل، مجله سیاست دفاعی.  18 (69). 9-46.
سیاه سر، زهرا. هومن، مهسا. پیوند، مصطفی. گنجعلی، نسیبه. (آبان 1392). پدافند غیر عامل و آمایش سرزمینی، همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی. (صص 23-37).  جزیره قشم.
زرقانی، سید هادی. اعظمی، هادی (1390). تحلیل ملاحظات نظامی و امنیتی در آمایش و مکان­گزینی مراکز و استقرارگاه­های نظامی با تاکید بر استان خراسان رضوی. مدرس علوم انسانی-برنامه­ریزی و آمایش فضا. 15 (2).  141-161
شماعی، علی. اسمیعلی، جمیله. لطیفی، امید (1399). بررسی آسیب­پذیری و زیرپهنه­ بندی حریم ایمنی شهر ایلام در برابر حملات هوایی از منظر پدافند غیرعامل. جغرافیا و روابط انسانی. 3 (1). 911-925
ظاهری، محمد. کریم­زاده، حسین. خالد علیپور. (شهریور 1397). بررسی نقش آمایش سرزمین در برنامه ریزی مناطق مرزی مطالعه موردی: شهرستان سردشت. همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان، کردستان.  (صص 41-64).
فاضل نیا، غریب. زابلی، زهرا. خداداد، علی. کیانی، اکبر. (فرودین ماه 1391). جایگاه ملاحظات پدافندغیرعامل دردستیابی به توسعه پایدارشهری با تاکید بر مناطق مرزی، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش­ها و رهیافت­ها، زاهدان. (ص 1626-1634).
فرجی ملای، امین. علیوردیلو، هادی. حسینی امنینی، حسن (1394). آمایش دفاع سرزمین از منظر پدافند غیرعامل. جغرافیا(فصلنامه علمی و پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیای ایران)، دوره جدید. 13 (45). 247-274
مدیری، مهدی. کرمی، مهرداد. انصاری زاده، سلمان و حیدری موصلو، طهمورث (1392).  شاخص­های امنیت ساز پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین، نشریه راهبرد دفاع 11 (41).  333-58.
مظاهری، مصطفی. (تیرماه 1398). نقش آمایش سرزمین در تحکیم دفاعی-امنیتی منطقه ای با تاکید بر محیط پیرامونی ایران. چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، تهران. (ص 51-65).
هاشمی، سیدمصطفی. علی پور، عباس و فتحی، امیر (1389). همبستگی تهدیدهای امنیتی-دفاعی با سطوح توسعه در استان کردستان با رویکرد آمایش سرزمین، نشریه آمایش محیط. 12 (45). 199-223.