بررسی و رتبه بندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین (مورد مطالعه: شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی و رتبه‌بندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین در شهر زاهدان است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی می‌باشد. نتایج مدل AHP Fuzzy نشان داد، در بین اصول موثر پدافند غیرعامل بر آمایش سرزمین، اصول تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا با وزن نرمال شده 239/0، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در ادامه نیز نتایج رتبه‌بندی اقدامات اصول موثر پدافند غیرعامل بر آمایش سرزمین با استفاده از نرم افزار Expert Choice نشان داد، در بین اقدامات مطرح شده در تمامی اصول، ارزیابی نواحی آسیب پذیر شهر زاهدان نسبت به تهدید با وزن 342/0، اقدام تعامل دقیق سه عنصر جمعیت، عملکرد و مقیاس شهر زاهدان با وزن 654/0، اقدام تعیین استاندارد‌های ایمنی و حفاظتی و دفاعی با وزن 578/0، اقدام رعایت اقتصادی بودن طرح‌ها و عدم تحمیل هزینه بالا با وزن 352/، اقدام تعریف و درجه‌بندی میزان امنیت برای هر طرح در برابر تهدید با وزن به دست آمده 582/0، اقدام بررسی امکان تفکیک سیستم‌ها از هم نظر امکان‌پذیری، اقتصادی، فنی و ایمنی با وزن 289/0، اقدام استفاده از استاندارد‌های فنی مقاوم در سازه‌های حیاتی و حساس با وزن به دست آمده 312/0، اقدام بررسی نقاط امن در پهنه امن جغرافیای شهر زاهدان با وزن 432/، در نهایت اقدام اولویت‌بندی نیاز‌ها و مراکز به امکانات حیاتی و حساس با وزن به دست آمده 398/0، بالاترین وزن‌ها‌ را به خود اختصاص داده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and ranking the principles and effective measures of passive defense in land management (Case Study: Zahedan city)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kadkhodayi 1
  • Masoumeh Hafez Rezazadeh 1
  • Maryam Karimian Bostani 2
1 Department of Geography and urban planning, Zahedan branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate and evaluate the principles and impact of passive defense in land management in Zahedan. The research method is descriptive and analytical and is based on library, documentary and field studies. TIn the following, Expert Choice software has been used to review and rank the actions of the effective principles of passive defense on land management. Among the measures proposed in all principles, evaluation of vulnerable areas of Zahedan city against the threat with a weight of 0.342, action of accurate interaction of three elements of population, performance and scale of Zahedan city with a weight of 0.654, action to determine safety and protection standards And defense with a weight of 0.578, action to observe the economic nature of the plans and not impose a high cost with a weight of 0.352, action to define and assess the degree of security for each plan against the threat with a weight of 0.582, action to investigate The possibility of separating systems in terms of feasibility, economic, technical and safety with a weight of 0.289, the use of technical standards resistant to critical and sensitive structures with a weight of 0.312, the action of checking points Safe in the safe geographical area of Zahedan city with a weight of 0.432, Finally, the priority of the needs and centers to the vital and sensitive facilities with a weight of 0.398, have the highest weights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principles and effective
  • passive defense
  • land management
  • Zahedan city
پوری رحیم، علی اکبر (1393). پدافند غیر عامل: راهبردی در دفاع سرزمینی (نوآوری در حوزه دانش جغرافیای نظامی)، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. 25 (1)، 37-50
حافظ‌نیا، محمدرضا. صفوی، سیدیحیی. مطوف، شریف و جلالی، غلامرضا (1388). طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل، مجله سیاست دفاعی.  18 (69). 9-46.
سیاه سر، زهرا. هومن، مهسا. پیوند، مصطفی. گنجعلی، نسیبه. (آبان 1392). پدافند غیر عامل و آمایش سرزمینی، همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی. (صص 23-37).  جزیره قشم.
زرقانی، سید هادی. اعظمی، هادی (1390). تحلیل ملاحظات نظامی و امنیتی در آمایش و مکان­گزینی مراکز و استقرارگاه­های نظامی با تاکید بر استان خراسان رضوی. مدرس علوم انسانی-برنامه­ریزی و آمایش فضا. 15 (2).  141-161
شماعی، علی. اسمیعلی، جمیله. لطیفی، امید (1399). بررسی آسیب­پذیری و زیرپهنه­ بندی حریم ایمنی شهر ایلام در برابر حملات هوایی از منظر پدافند غیرعامل. جغرافیا و روابط انسانی. 3 (1). 911-925
ظاهری، محمد. کریم­زاده، حسین. خالد علیپور. (شهریور 1397). بررسی نقش آمایش سرزمین در برنامه ریزی مناطق مرزی مطالعه موردی: شهرستان سردشت. همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان، کردستان.  (صص 41-64).
فاضل نیا، غریب. زابلی، زهرا. خداداد، علی. کیانی، اکبر. (فرودین ماه 1391). جایگاه ملاحظات پدافندغیرعامل دردستیابی به توسعه پایدارشهری با تاکید بر مناطق مرزی، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش­ها و رهیافت­ها، زاهدان. (ص 1626-1634).
فرجی ملای، امین. علیوردیلو، هادی. حسینی امنینی، حسن (1394). آمایش دفاع سرزمین از منظر پدافند غیرعامل. جغرافیا(فصلنامه علمی و پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیای ایران)، دوره جدید. 13 (45). 247-274
مدیری، مهدی. کرمی، مهرداد. انصاری زاده، سلمان و حیدری موصلو، طهمورث (1392).  شاخص­های امنیت ساز پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین، نشریه راهبرد دفاع 11 (41).  333-58.
مظاهری، مصطفی. (تیرماه 1398). نقش آمایش سرزمین در تحکیم دفاعی-امنیتی منطقه ای با تاکید بر محیط پیرامونی ایران. چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، تهران. (ص 51-65).
هاشمی، سیدمصطفی. علی پور، عباس و فتحی، امیر (1389). همبستگی تهدیدهای امنیتی-دفاعی با سطوح توسعه در استان کردستان با رویکرد آمایش سرزمین، نشریه آمایش محیط. 12 (45). 199-223.