مقاله پژوهشی
1. مدل پیشنهادی راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در برنامه ریزی های منطقه ای ایران

نصراله مولائی هشجین؛ چیا صالحی بابامیری

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

چکیده
  با عنایت به ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و تدوین برنامه مذکور جهت تصویب، ابلاغ و اجرا در طی پنج سال آینده (1400-1396 هـ . ش) و نیز تجربه ده برنامه عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی، توجه و تاکید بر ابعاد توسعه پایدار  منطقه­ای ودرون منطقه ای مبتنی بر" راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا(SGES)"، یعنی اتکا بر ظرفیت­ها و استعدادهای ...  بیشتر

2. ارزیابی میزان برخورداری کمی و کیفی مسکن(مطالعه موردی: شهرستان‌های استان گیلان با تاکید بر نقاط شهری)

حسن اسماعیل زاده؛ یعقوب اسماعیل زاده

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-23

چکیده
  رشد بدون برنامه­ریزی شهرها در دهه­های گذشته مشکلات عدیده­ای را پیش روی شهرها گذاشته است. از جمله این مشکلات می­توان مسایل مربوط به مسکن را برشمرد. براین اساس بررسی وضعیت بخش مسکن نیاز اساسی می­تواند باشد. بخش مسکن به­خاطر ویژگی­های منحصر به­فردی که دارد تأثیری اساسی در توسعه شهرها دارد، بر این اساس هداف اصلی پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. ارزیابی تحلیل وضعیت توسعه یافتگی فضای ملی بر مبنای بخش‌های 15 گانه اقتصادی (مطالعه موردی: مناطق 1، 2، 8 و 9)

رحیم سرور؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 24-39

چکیده
  ضرورت توسعه یکپارچه و متوازندر کشورهای جهـان سوم از جمله ایران، شناخت ویژگی‌های نواحی مختلف و نابرابری بین  آن­ها را اجتناب‌ناپذیری نموده است. شناختوضعیتموجودمناطقازلحاظشاخص‌هایتوسعهومقایسهآن­هابایکدیگر،اولینمرحلهدربرنامه‌ریزی‌هایمنطقه‌ایو ایجادتعادلوتأمینعدالتاجتماعیبینمناطقبشمارمی‌رود. از این‌رو پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تحلیل الگوی مکانی- فضایی توسعه کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: دهستان گیل دولاب شهرستان رضوانشهر)

وحید ریاحی؛ فرهاد جوان؛ سیروس حجت شمامی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 40-52

چکیده
  افزایش جمعیت، همه کشورها از جمله ایران را در حوزه امنیت ملی با بحث تعیین‌کننده امنیت غذایی روبه رو می‌کند. سیاست‌های مذکور با روستا، کشاورزی و توسعه روستایی در ارتباط است. عدم توجه به کشاورزی علاوه بر تمام زیان‌های آن، ناپایداری نواحی روستایی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین برای رسیدن به توسعه پایدار لزوم توجه به مکان‌های مستعد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. برنامه ریزی تعادل جمعیتی شبکه شهری منطقه شمال کشور در افق 1400

نادر زالی؛ رضا گنجی؛ حسن حسینی امینی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 54-71

چکیده
  این مقاله با هدف مطالعه در خصوص فرایند دگرگونی و تحولات شبکه شهرها در نیم قرن گذشته در منطقه شمال کشور انجام شده و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مناسب ترین و استانداردترین جمعیت در شهرها چه مقدار است و چگونه می­ توان تعادل جمعیتی را در یک منطقه به وجود آورد. روش این تحقیق تحلیلی توصیفی است و تلاش گردیده با پیش بینی جمعیت شهرهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی وضعیت برخورداری آموزشی دهستان‌های استان اردبیل براساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

محمدحسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده؛ افشار سیدین

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 72-88

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی و شناسایی وضعیت برخورداری دهستان‌های استان اردبیل از لحاظ شاخص‌های آموزشی می‌باشد. از این‌رو، این تحقیق بر آن بوده است تا با بهره‌گیری از روش‌های توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ۱۳ شاخص آموزشی، دهستان‌های استان اردبیل را از لحاظ میزان برخورداری یا توسعه‌یافتگی رتبه‌بندی نماید. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تحلیل فضایی تصادفات درون شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

حسن هوشیار؛ بایزید شریفی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 90-101

چکیده
  امروزهتعدادتصادف­هادرشهرهایبزرگ کشورماروبهافزایشاستودر نتیجهخسارت­هایمالیناشیازآن­هاکهبر خانواده­هاودولتتحمیلمی­شود،بسیاربالابودهو باتوجهبهاینکهخسارت­هایمالی،جانی،روانیواجتماعیدرمواردی غیرقابلجبرانمی­باشد و یکی از مهم­ترین اهداف برنامه­ریزی حمل و نقل روان­سازی ترافیک درون شهری است، ضرورتداردبه منظورجلوگیریازخساراتتصادف­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه‌ی آبخیز طارم، استان زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

ایوب بدراق نژاد؛ حسین موسی زاده؛ رضا سارلی؛ حمیدرضا ساری محمدلی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 102-112

چکیده
  امروزه برنامه­ریزی صحیح و استفاده همه­جانبه از محیط­زیست بر پایه شناخت استعدادها و ارزیابی توان تولیدی سرزمین استوار است. ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین، مرحله میانی فرآیند آمایش سرزمین یا برنامه­ریزی محیط­زیست است. در واقع ارزیابی سرزمین، اطلاعات اساسی مرحله دوم آمایش سرزمین شامل انتخاب مناسب­ترین استفاده از سرزمین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. ارزیابی سطح رضایت مندی روستائیان از اجرای طرح‌ هادی روستایی (مطالعه موردی: دهستان نگل شهرستان سنندج)

رحمت الله بهرامی؛ عابد حیدری

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 114-123

چکیده
  طرح هادی را می­توان مهم­ترین سند قانونی در زمینه توسعه و عمران روستایی کشور دانست که با دید همه جانبه و یکپارچه تمامی ابعاد زندگی روستاییان را در نظر می­گیرد. طرح هادی واکنشی از نابسامانی وضع کالبدی- فضایی سکونتگاه­های روستایی کشور است. در این راستا اجرای طرح هادی به منظور بهسازی و نوسازی چشم­اندازه­های درونی و بیرونی روستاها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. مکان‌یابی سکونتگاه‌های انسانی با هدف دستیابی به توسعه پایدار (مطالعه موردی: مجموعه شهری شیراز)

علیرضا عبداله‌زاده فرد

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 124-140

چکیده
  توجه به سکونتگاه و برنامه‌ریزی توسعه سکونتگاه‌های انسانی با رویکردهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی- فضایی و ... از جمله ارکان اساسی دستیابی به توسعه پایدار می‌باشد. بنابراین مکان‌یابی سکونتگاه‌های جدید در بهبود و دسترسی جوامع به خدمات اساسی، ابزاری مهم در شتاب بخشیدن به توسعه منطقه‌ای به شمار می‌رود. امروزه مهاجرت‌های ...  بیشتر