تحلیل عوامل بهبود مدیریت بحران زلزله در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان، استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، تحلیل عوامل بهبود مدیریت بحران زلزله در مناطق روستایی شهرستان ورزقان می‌باشد. این تحقیق، از لحاظ هدف توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه روستاهای آسیب دیده دهستان ازومدل شمالی و خانوارهای ساکن در این روستاها است. در این تحقیق روش گرد‌آوری داده‌ها برای پاسخ‌گویی به سئوالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده‌های ثانویه) و پیمایشی (داده‌های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسش‌نامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 86 /0 الی 91/0 بدست آمد. برای تحلیل داده‌ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تکنیک تحلیل عاملی نشان داد مهم‌ترین عوامل بهبود مدیریت بحران زلزله در منطقه مورد مطالعه شامل؛ چهار مولفه؛ (تقویت اطلاع‌رسانی و توانمندسازی ساختاری، تقویت تاب‌آوری روستاییان در مقابل بحران زلزله و اقدام مداخله‌ای دولت، تقویت تعاون و همیاری در بین روستاییان و ارتقای پایداری اقتصادی و تقویت زیرساخت فیزیکی روستا و مقاوم سازی مساکن است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار  عامل 12/61  می‌باشد. در نهایت با توجه به تحلیل نتایج پیشنهادها کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Analysis of Factors Improving of Earthquake Crisis Management, Case Study: Varzeghan County

نویسنده [English]

  • vakil heidari
چکیده [English]

The purpose of the present was to study and analysis of factors improving of earthquake crisis management of the rural areas of Varzeghan County. The research method was analytical -explanative survey type. the population in this study consists of all damage of villages of north Ozomdol Dehstan and households residing in these villages. Sample size was determined based on the Cochran’s formula and the required data were collected through questionnaires. Content validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts and its reliability was determined based on Cronbach's alpha (0.86-0.91). in order to analyze the data, factor analysis model was used and the results of this model showed the most important factors improving of earthquake crisis management of the rural areas of Varzeghan County includes four components (reinforcement of information and structural empowerment, reinforcement of villagers resiliency and government interventional action, reinforcement of cooperation and mutality among villagers and reinforcement of rural physical infrastructures and refactoring of residence) that explained variance and the cumulative variance by the five 61.12. Finally, according to the study results, a number of recommendations also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • Earthquake Management
  • Crisis Management
  • Rural Development
  • Varzeghan County
توکلی، علیرضا، شمشیربند، مصطفی و حسین پور، سیدعلی .(1389). بررسی روند کاهش فضاهای باز شهری در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر مدیریت بحران، نمونه موردی: کلانشهر تهران، فصلنامه آرمان شهر.3(5)، 154- 141.
حجازی، سید اسدالله، قنبری، ابوالفضل و قنبری، محمد .(1391). مدیریت بحران و احیای سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ورزقان با استفاده از تکنیک‌های نوین، اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل‌های فعال 2 و 3 اسفند 1391 1391. تبریز، ایران.
حیدری ساربان، وکیل .(1393). تحلیل اثرات وقوع زلزله در مناطق روستایی شهرستان ورزقان، (مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی). جغرافیا و مخاطرات محیطی. 1 (1)، 59-41.
حیدری ساربان، وکیل .(1394). بررسی اثرات انسجام اجتماعی در مدیریت بحران زلزله از دیدگاه مردم محلی، مطالعه موردی: ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان، دانش پیش‌گیری و مدیریت بحران، 5 (4) ، 296- 287.
رومیانی، احمد، عینالی، جمشید و صالحی میشانی، حیدر .(1393). نقش مدیریت در توسعه جوامع روستایی برای مقابله با مخاطرات زلزله (مطالعه موردی: دهستان زاغه شهرستان خرم آباد). پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 3 (8)، 106-93 .
غلامی، یونس، حیاتی، سلمان، قنبری، محمد و  اسماعیلی، آسیه .(1394). پیش‌بینی فضاهای آسیب‌پذیر شهر مشهد هنگام وقوع زلزله، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 3 (1)، 67-55.
فتاحیان، سیدامیر .(1395). راهبردهای ارتقای مدیریت بحران لرزه‌ای در منطقه 20 تهران، دانش پیش‌‎گیری و مدیریت بحران، 6 (1)، 77-71.
گیدنز، آنتونی .(1380). پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
وردی نژاد، فریدون و بهرامی رشتیانی، شهلا .(1389). مدیریت بحران و رسانه‌ها، تهران: انتشارات سمت.
یاری حصار، ارسطو و حیدری ساربان، وکیل .(1395). ارزیابی نقش طرح‌های عمرانی در کاهش آسیب‌پذیری روستاها در مقابل بحران زلزله، مطالعه موردی: شهرستان ورزقان. فضای جغرافیایی. 5 (6)، 24-305.
Anderson-Berry, L., J. (2003). Community vulnerability to tropical cyclones: Cairns, Natural Hazards Journal, 3(2), 209-232.
Arnold, J., L. (2008). Disaster medicine in the 21st century: future hazards, ulnerabilities, and risks. Prehospital and Disaster Medicine, 1(7), 3-11.
Baubion, C. (2016).  "Strategic crisis management." organization for economic cooperation and development. Public Governance and Territorial Development Directorate.
Calacha, H., G. (2013). Environment and human security towards freedom from hazard impact intersections, Interdisciplinary Security Connections.Bonn: UNU-EHS.
Conchie, S., Donald, I., & Taylor, P. (2012). Trust: missing piece(s) in the safety puzzle.Risk Analysis, 26(5), 1097-1104.
Green, R., A. (2015). unauthorised development and seismic hazard vulnerability: a study of squatter and engineers in Istanbul, Turkey. Disasters, 3(2), 358-376.
Hainzl, S. (2012). Earthquake triggering and interaction, University of Potsdam.
Kafle, S., K. (2012). Measuring disaster-resilient communities: a case study of coastal communities in Indonesia. Journal of Business Continuity & Emergency Planning, 5 (4), 316-26.
Lenzser, K. (2009). Governmental structures for natural disaster planning: Their influence on Tsunami response and recovery (Unpublished thesis) .A print copy of this title is available through the UO Libraries under the call number: SCA Archiv Storage. Lenzser 2006, vi, 84 pages. A Thesis Presented to the Department of Planning, Public Policy and Management and the Clark Honors College of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for degree of Bachelor of Arts, Spring 2006. Retrieved February 8, 2013, from http://hdl.handle.net/ 1794/2834.
Lindell, M., K., & Prater, C., S. (2000). Household adoption of seismic hazard adjustments: A comparison of residents in two States. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 18(2), 317-338.
Livingston, S. (2000). Humanitarian crisis and U.S Foreign policy: Somalia and the CNN effect considered, political Communication, 1(2), 413- 429.
Loretti, A. (2008). The Health sector in disaster reduction and emergency management. Paper presented at the International Public Health Congress ´Health 21 in Action`, Istanbul.
Madzharov, S.N. (2013). The changes of the future and the increasing significance of crisis management, university of Illinois Press.
Paton, D. (2009). Disaster Preparedness: a social-cognitive perspective. Disaster Prevention and Management, 12(3), 210-216.
Paul,A., K., Kumar,U.,C. (2005). Quality of life concept for the evaluation of societal evelopment of rural community in West Bengal. India. Rural Development, 4(3), 253-265. Retrived
Rohrmann, B. (2005). A Socio-Psychological model for snalysing risk communication relation to preparedness for earthquakes Process, The Australasian Journal of Disasterand Trauma Studies, 5(5), 25-53. 
Spittal, J., M., McClure, J., Siegert, J. R., & Walkey, H., F. (2012). Optimistic bias inTeddlie, C. (Eds.). (2008). Handbook of mixed methods in social and behavioral research. USA: Sage Publications.
Turner, B., S. (2010). The Cambridge dictionary of sociology, Cambridge University Press.
Wisner, B., Blaikie, P. M., Cannon, T., & Davis, I. (2010). At Risk: Natural Hazards, people's vulnerability and disasters. USA & Canada: Routledge Chapman & Hall.
Yodmani, S. (2000). Disaster risk management and vulnerability reduction: Protecting the poor. Retrieved May 15, 2013, from http://www.adpc.net/infores/adpc-documents/ povertypaper.pdf, (2000).