بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS و RS در تهران (مطالعه موردی: منطقه 15 کلانشهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام ‌نور، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی‌، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد آب و هواشناسی ماهواره‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 یک گام­اساسی برای مدیریت و برنامه­ریزی توسعه شهری بررسی و شبیه­سازی توسعه­فیزیکی شهر می­باشد. در دنیای امروز، از فناوری­های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت­شهری استفاده­های فراوانی می­شود. این دو فن، ابزار موثری را برای جمع­آوری و تحلیل اطلاعات زمانی-­ مکانی فراهم می­سازد. در همین راستا، پژوهش حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره­ای­ چندزمانه لندست، روند توسعه­کالبدی منطقه 15­شهر تهران از سال 1985 تا سال 2015 مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده است. تصاویر استفاده ­شده در این تحقیق، تصاویر TM 1985، ETM+  2002 وOLI 2015 از ماهواره لندست می­باشند. نتایج بیانگر این است که، منطقه مورد­مطالعه در فاصله­زمانی 1985 تا 2015 با حدود 10.75 درصد رشد شهری مواجه بوده است و تغییر کاربری در این بازه زمانی در افزایش دو کلاس اراضی مسکونی و کاربری­های تجاری و کاهش دوکاربری صنعتی و اراضی­بایر بوده است. با توجه به نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهواره­ای، منطقه 15 گسترش فضایی- کالبدی قابل توجهی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of urban land use changes using GIS and RS (Case study: Tehran Metropolitan Area 15)

نویسندگان [English]

  • f e 1
  • mehdi khodadad 2
  • v s 3
1 Department of Geography, University of Payam Noor, Tehran.
2 Golestan University
3 Master of Science in Satellite Science, University of Tehran.
چکیده [English]

A step-by-step approach to urban planning and planning is to examine and simulate the physical development of the city. In today's world, remote sensing technology (RS) and geographic information system (GIS) are widely used for urban management. The two technicians provide an effective tool for collecting and analyzing time-space information. In this regard, the present study uses landslide multi-temporal satellite imagery and evaluates the trend of the development of the city's 15th district in Tehran from 1985 to 2015. The images used in this study are TM 1985, ETM + 2002 and OLI 2015 from Landsat. In the present study, urban development and land use changes in the 15th district of Tehran were studied. The results indicated that the study area had a growth rate of about 10.75% in the period from 1985 to 2015, and the change in the use of this time period in increasing the two classes of residential land and commercial use and reducing the use of industrial areas and Land was a land. Regarding the results of satellite images processing, area 15 has had a significant spatial-physical expansion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Development
  • Remote Sensing (RS)
  • Geographic Information System (GIS)
  • Tehran 15th District
احدنژاد­روشتی، محسن و حسینی، سید­احمد. (1390). ارزیابی و پیش­بینی تغییرات و پراکنش افقی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره­ای چندزمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه­موردی: شهر تبریز در مقطع زمانی 1389-1363). پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 4، 20-1.
حاجی­نژاد، علی، داودی­منظم، زهره، عباس­نیا، محسن و پورهاشمی، سیما. (1393). پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعة­موردی: شهرستان شهریار). کاربرد سنجش از دور و GIS درعلوم منابع­طبیعی، 1، بهار، 2-13.
خوش­گفتار، مهدی و طالعی، محمد. (1389). شبیه­سازی رشد شهری در تهران، با استفاده از مدل CA-Markov. سنجش از دور و GIS ایران، شماره 2.
رجب­زاده، فائزه. (1395). تغییرات کاربری اراضی جنوب­غربی تهران با استفاده از تکنیک سنجش از دور و زنجیره مارکوف. حفاظت منابع آب وخاک، 2، 72-59.
رحیمی، اکبر. (1393). مدل­سازی توسعه­تبریز در سال 1410با استفاده LTM. پژوهش­های بوم­شناسی شهری (جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای سابق). 5 (10).
روستایی، شهریور، احدنژاد­روشتی، محسن و فرخی­صومعه، مینا. (1393). سنجش فضایی گستردگی شهری با تأکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره­ای چندزمانه (مطالعه­موردی: ارومیه). جغرافیا­ و برنامه­ریزی، 50، 189-206.
عابدینی­، موسی، میرزاخانی، بهاره و عسکری، آتنا. (1394). پهنه­بندی ژئومورفولوژیکی تناسب­زمین در شهرستان اراک با استفاده از مدل منطق­فازی (با رویکرد توسعه آتی شهر اراک). برنامه­ریزی منطقه­ای، 18، 72-59.
فیضی­زاده، بختیار، حاجی میررحیمی، سید­محمود. (1387). آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه­بندی شیءگرا (مطالعه­موردی­: شهرک اندیشه­). همایش ژئوماتیک، سازمان نقشه­برداری کشور. تهران­.
قاسمی، علی. (1380). بررسی روند و شناخت الگوی توسعه­فیزیکی شهر بهشهر. پایان­نامه کارشناسی­ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه تهران.
قربانی، رسول، پورمحمدی، محمدرضا و محمودزاده، حسن. (1392). رویکرد زیست­محیطی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی محدوده کلانشهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره­ای چند­زمانه­ای، ارزیابی چند معیاری و سلول­های خودکار زنجیره مارکوف (1984-2011). مطالعات­شهری، 8، 29-13.
محمدزاده، رحمت. (1386). بررسی اثرات زیست­محیطی توسعه­فیزیکی شتابان شهرها­ با تأکید بر تهران و تبریز. جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، 9، 9 94-110.
هادوی، فرامز، تیموری، اصغر، ربیعی­فر، ولی­الله و هادوی، محمدرضا. (1392). ارزیابی و پیش­بینی گسترش افقی شهر قزوین با تأکید بر تغییرات کاربری­اراضی، طی دوره (1986-2011). اقتصاد و مدیریت­شهری، 5،  15-27.
یوسفی، صالح، حمیدرضا، مرادی، حسینی­، سیدحمزه و میرزایی سمیه. (1390). پایش تغییرات کاربری اراضی مریوان با استفاده از سنجنده­های TM و +ETM ماهواره لندست. کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی، 2، 97-105.
Bhatta, B. (2010). Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing. DataSpringer; London; p 191.
Brown, D. G, B. C. Pijanowski, and J. D. Duh. (2000). Modelig the relationships between landuse and landcover on private lands in the Upper Midwst, USA. Journal of Environment 59,. 247-263.
Clayton, K. (1990). The Land From Space, Environmental Science for Environmental Management. Longman, London,198-202.
Eastman, J.R. (2006). Instruction to remote sensing. the Guilford press.
Eastman, J.R., Solorzano, L.A., & Van Fossen, M.E. (2005). Transition Potential Modeling for Landcover Change, In D. J. Maguire, M. Batty, & M. F. Goodchild (Eds), GIS. spatial analysis and modeling. PP. 357-385. California: ESRI Press.
George Xian, Mike Crane. (2005). Assessments of urban growth in the Tampa Bay watershed using remote sensing data. Journal of Remote Sensing of Environment. 97, 203-215.
Guan, DongJie, Li, HaiFeng, Inohae, Takuro, Su Weici, Nagaie, Tadashi, and Hokao, Kazunori. (2011). Modeling urban land use change by the integration of cellular automaton and Markov model. Ecological Modelling. 222 (20–22), 3761-3772.
Hathout, S. (2002). The use of GIS for monitoring and predicting urban growth in East and West St Paul, Winnipeg, Maintoba. Canada. Journal of Environmental Management 66, 229-238.
He C., Okada N., Zhang Q., Shi P. and Li J. (2008). Modeling dynamic urban expansion processes incorporating a potential model with cellular automata. Landscape and urban planning,86, 79-91.
Hestings, A. D. (2000). Topographic Data, Global Environmental Databases. ISPRS Publication, 43-55.
Kaya, S., Curran, P.J. (2006). Monitoring urban growth on the European side of the Tstanbul merropolitan area. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 8, 18-25.
Kelarestaghi A, Jeloudar ZJ. (2011). Land use/cover change and driving force analyses in parts of northern Iran using RS and GIS techniques. Arabian Journal of Geosciences, 4(3-4): 401-411.
Li, H., &Rennolds, J.F. (1997). Modeling Effects of Spatial Pattern, Drought, and Grazing on Rates of Rangeland Degradation: A Combined Markov and Cellular Automatan Approach. In D. A. Quattrochi, & M. F. Goodchild (Eds.), Scale in remote sensing and GIS. PP, 211-230, Boca Raton, Florida: Lewis Publishers.
Mas, Jean-François, Melanie, Kolb, Martin, Paegelow, María Teresa, Camacho Olmedo, and Thoma, Houet. (2014). Inductive pattern-based land use/cover change models: A comparison of four software packages. Environmental Modelling & Software, 51 (0), 94-111.
Muller, M. R. and J. Middleton. (1994). A Markov model of landuse change dynamics in the Niagara Region, Ontario. Canada. Landscape Ecology 9, 151-157.
Myint, S. W., & Wang, L. (2006). Multi-criteria Decision Approach for Land Cover Change Using Markov Chain Analysis and a Cellular Automata Approach. Canadian Journal of Remote Sensing 32(6), 390-404.
Nieuwenhuis, O. A. (1999). Operational Remote Sensing For Sustainable Development. ITC, P87-90.
Ponitus, R. G., Jr., & Malanson, J. (2005). Comparison of the structure and accuracy of two Land Change Modeles. International Journal of Geographical Information Science, 19 (2), 243-265.
Sietchiping, R., Wyatt, R. and Hossain, H. (2004). Urban Informal Settlements within Less Developed Countries - A Simulation. Planning Institute Australia, Hobart, 22-26.
Spooner, A. (2012). Environmental science for Dummies, john willey sons. Inc., Hoboken, New Jerseys.
Street, Peoria. (2007). Land market forces and governments role in sprawl, college of urban planning and public Affairs. University of Illinois at Chicago.pp:123-135.
Tewolde, M.G., and P. Cabral. (2011). Urban Sprawl Analysis and Modeling in Asmara. Eritrea, Remote Sensing 3: 2148-2165.
Wakode, Hemant Balwant, Klaus, Baier, Ramakar, Jha. & Raffig, Azzam. (2013). Analysis of urban growth using Lands at TM/ETM data and GIS- a case study of Hyderabad. India. Arabian Journal of Geosciences, 7(1), 109-121.
Wolk –Musial, E. & Zagajewski, B. (1999). Environmental Remote Sensing, Remote Sensing of Environment Laboratory. Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Poland.