تحلیلی بر اثرات بکارگیری تکنولوژی های نوین آبیاری در توسعه کشاورزی مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش کهک استان قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای بین روش های سنتی و نوین آبیاری و اثرات آن بر توسعه کشاورزی مناطق روستایی است. نوع تحقیق کاربردی توسعه ای و روش آن توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق ،کشاورزان استفاده کننده از دو شبکه نوین و سنتی آبیاری در بخش کهک استان قم می باشد که براساس فرمول کوکران، از 1734خانوار کشاورز، 129خانوار اجراکننده روش های نوین و 110 خانوار کشاورز اجراکننده روش های سنتی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. روایی پرسشنامه پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری توسط اساتید جغرافیای دانشگاه اصفهان و کارشناسان جهادکشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش نیز از طریق انجام آزمون مقدماتی و تکمیل 30 پرسشنامه مورد تایید واقع گردید و ضریب آلفای کرونباخ نیز برای بخش های مختلف89 محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان از ارتباط معنادار بین روش های سنتی و نوین آبیاری، به ویژه در زمینه اثرات اقتصادی و اجتماعی دارد . به طوریکه میزان t در روش سنتی در زمینه تأثیر اقتصادی (310/2-) و اجتماعی(543/2- )می باشد. این میزان در روش نوین در زمینه تأثیرات اقتصادی و اجتماعی به ترتیب (224/2-) و (455/2-) بوده است؛ با توجه به منفی بودن میزان t ،ملاحظه می گردد میزان میانگین اثرات اقتصادی و اجتماعی آبیاری نوین بیش از آبیاری سنتی است. همچنین نتایج تحقیق بیانگر علاقمندی روستاییان به استفاده از روش های نوین آبیاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Effects of New Irrigation Technologies in Agricultural Development in Rural Areas (Case study: Qaq section of Qom province)

نویسندگان [English]

  • hamid barghi 1
  • roghayeh ghasemi 2
  • mohammad reza shafiee 3
1 Professor of the University of Isfahan
2 student
3 mobareke
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the comparison between traditional and modern irrigation methods and its effects on rural development in rural areas. The type of research applied is developmental and its method is descriptive correlations. The statistical population of the study is farmers using two modern irrigation networks in Qom district of Qom province. According to Cochran formula, from 1734 farmers households, 129 households implementing new methods and 110 households of farmers applying traditional methods as sample size were selected. . Validity of the questionnaire was investigated after several stages of revision and review by geography professors of Isfahan University and experts in Jihad-e-Agriculture. The reliability of the research tool was confirmed by performing a preliminary test and completing 30 questionnaires. The Cronbach's alpha coefficient was calculated for different parts of 89. The results of the research show that there is a significant relationship between traditional and modern irrigation methods, especially in the field of economic and social impacts. So t is in the traditional way in the economic impact (2.103) and social (2.453). This amount in the new method of economic and social impacts was (224.2) and (2.455), respectively. Considering the negative value of t, it is observed that the average of the economic and social effects of new irrigation is more than Irrigation is traditional. Also, the results of the research indicate that villagers are interested in using modern irrigation methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Irrigation Technology
  • Agricultural Development
  • Galaxy (Qom Province)