بررسی و تحلیل رشد هوشمند شهری بر پراکندگی توسعه شهری بهشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

امروزه افزایش جمعیت علت اولیه‌ی گسترش سریع شهرها محسوب می‌شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می‌گذارد. تلاش‌های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده‌ترین آنها راهبرد رشد هوشمند به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با پراکندگی توسعه شهری است که در واقع رشد هوشمند جایگزینی برای پراکندگی محسوب می‌شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تحلیل رشد هوشمند شهری بر پراکندگی توسعه شهری شهر بهشهر می‌باشد. برای دستیابی یه این هدف از 5 شاخص (آموزشی، کالبدی، خدماتی، زیست‌محیطی و حمل و نقل) استفاده شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می‌باشد. اطلاعات اولیه از طریق روش اسنادی (جستجوی کتابخانه‌ای) و داده‌های آماری از طریق شهرداری شهر بهشهر گردآوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌های کمی برنامه‌ریزی، از جمله تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره‌ی تاپسیس و هلدرن استفاده شده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان داد که بر اساس مدل هلدرن، در دهه‌های 1355-1385 حدود 60 درصد از رشد مساحت شهر با رشد جمعیت هماهنگ بوده و 40 درصد باقیمانده دارای رشدی ناموزون، افقی و اسپرال شهری بوده است. اما بر اساس محاسبات انجام گرفته در مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی تاپسیس بیانگر آن است که از لحاظ شاخص آموزشی، محله 2، در شاخص کالبدی، محله‌های1و4و5، از لحاظ شاخص زیست محیطی، 1و3و4و5، در شاخص حمل و نقل، محله‌ای 1 دارای بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند اما از لحاظ شاخص خدماتی تمام محله‌های شهر بهشهر از نظر امکانات رفاهی و خدماتی در سطح محروم می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of Urban Urban Growth on Urban Development Scattering in Behshahr

نویسندگان [English]

  • سیدمناف هاشمی لمردی 1
  • mohammad roshanali 2
1 دانشگاه آزاد واحد رباط کریم
2 دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده [English]

Although population growth is the primary reason for the rapid expansion of cities, the irrational dispersion has undesirable effects on the natural and cultural environment of societies. Efforts have been made to address the negative impacts of urban dispersal, most notably the smart growth strategy as one of the solutions to the dispersion of urban development, which is, in fact, the development of intelligent alternatives to dispersion. The main objective of this research is to investigate and analyze urban intelligent growth on urban development dispersion in Behshahr city. To achieve this, five indicators (educational, physical, service, environmental and transportation) have been used. The research method is descriptive-analytic. Primary information was collected through the documentary method (library search) and statistical data through the municipality of Behshahr. For data analysis, quantitative programming models, such as Topsis multi-criteria decision, Shannon entropy and Hellendian have been used. Based on the Entropy model and Shannon, in the decades of 1355-1385, about 60 percent of the city's growth was consistent with population growth, and the remaining 40 percent had a sporadic, horizontal, and sparse urban growth. But based on the calculations done in the multi-criteria decision making model, the topisiation suggests that in the educational index, neighborhood 2, in the physical index, neighborhoods 1, 4, and 5, in terms of environmental index, 1, 3, 4, and 5, in the transport index, neighborhood The first one has the highest rank, but in terms of service index, all neighborhoods in Behshahr are deprived of services and amenities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Growth
  • Compressed City
  • Urban Neighborhoods
  • Behshahr City