سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کوهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بررسی نابرابری و وجوه آن در محدوده های جغرافیایی مختلف در سال های اخیر مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. در فرآیند برنامه ریزی و توسعه نواحی روستایی شناخت این نواحی از لحاظ وضع موجود و سطح توسعه یافتگی، تبیین عوامل مؤثر در توسعه و نهایتا تلاش برای حل مسائل و مشکلات و تأمین نیازها در راستای تعدیل نابرابریهای موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا شاخص ها می توانند منعکس کننده ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی باشند و جمع آوری اطلاعات و داده های لازم پیرامون آن ها باعث میشود که بتوان کم و کیف توسعه را در زمینه های مختلف به طور دقیق نشان داد. هدف این مقاله سنجش سطوح مختلف توسعه یافتگی در نواحی روستایی شهرستان کوهدشت است. روش تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش شناسی توصیفی ـ تحلیلی است. برای انجام این تحقیق از روش کتابخانه ای و اسنادی و همچنین آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار کشور استفاده شده است. اطلاعات و داده های جمع آوری شده با استفاده ازروش تاکسونومی عددی مورد سنجش قرار گرفته است. برای انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Excel و همچنین جهت نمایش توزیع فضایی دهستان ها از لحاظ توسعه یافتگی از نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دهستان های رومشکان شرقی با ضریب 0/37،گل گل با ضریب 0/50و رومشکان غربی با ضریب 0/52به ترتیب در بالا ترین سطح توسعه یافتگی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and analyzing the development levels of rural areas of Koohdasht

نویسندگان [English]

  • Mohammadamin Khorasani 1
  • Bahman Tahmasi 2
  • sirous hojjat 2
1 Faculty Member, Department of Geography, University of Tehran
2 Msc Student in Geography and Rural Planning, University of Tehran
چکیده [English]

The study of inequality and its features in different geographic areas has attracted planners and politicians in recent years. In the process of planning and development of rural areas, recognizing these areas in terms of status and developmental level, Study of local and regional differences in development, Explaining the factors affecting development, and ultimately trying to solve problems and meet the needs for adjusting existing inequalities It is of special importance. In this regard, indicators can reflect the various economic and social dimensions of rural areas and collecting the data and data around them makes it possible to pinpoint the development of the case in a variety of fields. The purpose of this paper is to measure different levels of development in rural areas of Kohdasht. The research method is applied and analytically descriptive methodology. To do this research, the library and documentary methods as well as the statistics and information published by the Statistics Center of the country have been used. Data and data collected using numerical taxonomy have been evaluated. To perform data analysis of Excel software ArcGIS software is also used to display the spatial distribution of villages. The results of the research show that the rural districts of East Rumeshkan with a coefficient of 37, flower gills with a coefficient of 50 and West Rumeshkan with a coefficient of 52 are respectively at the highest level of development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Rural Areas
  • Taxonomy
  • Koohdasht County