تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهرستان خوی و ارائه مدلی مناسب در راستای شناخت توانمندی‌های منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

با توجه به این که محیط زیست طبیعی توان اکولوژیکی محدودی را برای استفاده‌های بشر داراست، لذا ارزیابی توان سرزمین بستر مناسبی برای برنامه‌ریزی مناسب محیط زیست و کاربری اراضی فراهم می‌آورد
از این رو، پژوهش حاضر سعی دارد وضعیت کاربری‌های مختلف در وضع موجود و میزان اختصاص آن به فعالیت‌های گوناگون در شهرستان خوی را مورد شناسایی و تناسب یا عدم‌تناسب آن را مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش که با روشی توصیفی- تحلیلی و بر اساس توان‌سنجی اراضی نگاشته شده است مراحل کار بدین ترتیب صورت پذیرفت:1- شناخت وضع موجود اراضی و میزان سرانه آن2- توان‌سنجی مناطق و مشخص کردن توان بالا اراضی در محیط GIS، با روش نظر سنجی از کارشناسان و تحلیل سلسله مراتبی3- مشخص کردن محدودیت‌های اکولوژیک و قانونی بر اساس ایجاد حریم‌های قانونی استاندارد4- استخراج اطلاعات نهایی به دست آمده در قالب نقشه و تحلیل کمی و کیفی آن. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در وضع موجود شهرستان خوی، به غیر از کاربری‌های مسکونی، در سایر کاربری‌ها باکمبود فضای مورد نیاز مواجه اند. به علاوه، سطوح کمی از اراضی شهرستان خوی توان بالا برای کاربری‌های مختلف دارد. بطوریکه 470.43 کیلومترمربع و تنها حدود 26 درصد از اراضی، توان بالا برای فعالیت‌های مختلف دارد. همچنین از 279 روستا واقع شهرستان 90روستا و نیز 3 شهر خوی، ایواغلی و فیروق این شهرستان با محدودیت گسترس روبه‌رو هستند که باید با مدیریت صحیح از تخریب اراضی اطراف آنها و تغییر کاربری آن جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of land use in Khoy and providing a suitable model for recognizing regional capabilities

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Taghiloo 1
  • ahmad aftab 2
  • Hamideh Kalb Khani 3
1 Associate Professor of Urmia University
2 PH.D Student of Geography and Urban planning, Mohaghegh Ardabili University
3 M.Sc. Candidate in Geography, Geography Department, urmia University, urmia, Iran
چکیده [English]

Given that the natural environment has limited ecological power for human use, therefore, Land Capacity Assessment provides a suitable platform for proper environmental and land use planning.
Therefore, this study tries to identify the status of different users in the current situation and the amount of its allocation to various activities in the county of Khoy and to assess its appropriateness or disproportion. In this research, a descriptive-analytical method has been written based on land ability evaluating, the steps were taken in this way: 1-Recognition the current status of the land and its per capita amount, 2-ability evaluating of the regions and the identification of high ground potential in the GIS environment, by expert survey method and hierarchical analysis, 3-identification of ecological and legal constraints based on the creation of privacy legal standards, 4-extraction of the final information obtained in the form of a map and its quantitative and qualitative analysis. The results of the research indicate that in Khoy County, apart from residential applications, in other uses there is a shortage of space required. In addition, few levels of land in Khoy have high power for different uses. as such, 470.43 square kilometers and only 26 percent of the land has high capacity for various activities. There are also 90 villages of 279 villages located in the County, as well as 3 cities of Khoy, Iveoghli and Firooraq of this County are expansion to restrictions, which must be properly managed to prevent land degradation around them and change it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use
  • Ecological potential
  • geographic information system (GIS)
  • Hierarchical Analytic Model (AHP)
  • Khoy County