بررسی عملکرد کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرحهای هادی مصوب مطالعه موردی شهرستان های ناحیه میانی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

در طول تاریخ، انسان بیشتر مواد مورد نیاز برای تغذیه، لباس و مسکن خود را از زمین تأمین نموده است. زمین منبع غیرقابل جایگزینی است که به آسانی و با صرفه های اقتصادی قابل بازیافت نمی باشد. اهمیت زمین در روستا بیشتر است، برخلاف شهر که قابلیت تولیدی آن مورد نظر نیست و تنها به عنوان فرصتی برای استقرار کاربریها به آن نگاه میشود.کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرحهای هادی مصوب به منظور بررسی فنی و تصویب درخواستهای تغییر کاربری اراضی که درطرحهای هادی روستائی پیشبینی شده ، تشکیل گردیده است. تلاش این پژوهش بر تبیین روند تغیرات کاربری زمین در شهرستان های ناحیه ی میانی استان اردبیل است. این تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و از لحاظ بررسی عملکرد دستگاه اجرایی کاربردی نیز می باشد. امارمورد نیاز در این پژوهش از پرونده های کمیسیون تغییر کاربری بنیاد مسکن استان در روستاهای شهرستان های ناحیه میانی استان اردبیل طی 8 سال اخیر (1393-1386) اخذ شده است. به نظر می رسد دلیل اصلی افزایش میزان درخواست تغییر کاربری اراضی ارجاع شده به کمیسیون تصویب در شهرستان های ناحیه ی میانی استان اردبیل در این است که در برنامه ریزی کاربری اراضی طرحهای هادی روستایی شرایط اقتصادی و اجتماعی روستا در نظر گرفته نشده و بعضاً بلافاصله بعد از تصویب طرحهای هادی روستایی مالکین اقدام به درخواست تغییر کاربری نموده اند. .وجود بیشترین تعداد درخواست و موافقت با تغییر کاربری اراضی روستایی در شهرستانهای سرعین و اردبیل نشان دهنده ارزش افزوده زیاد این مناطق و سود جوییهای دلالان زمین می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Lands Use Change Commission Performance in Issued Guide Projects (Plans); Case Study Midsection Cities of Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • iraj khoshbaten 1
  • zeinab faraji 2
  • nasrin rasoli 3
1
2
3
چکیده [English]

Throughout the history, the human being has acquired the most material of his own needs related to feed, fuel, clothing . The value of the land in the village is more. Unlike the city that its manufacturing capability is unremarkable, and just it seems as a opportunity for the set of applications, in fact, the land in the rural areas, is accounted as the main factor of the life and economic activity flourishing.
The commission of the land use change in the approved guide plans for the technical consideration and approving the land use change requests was appointed in the rural Hadi plans, has formed.
The purpose of this research is the survey of land-use change in the middle regional cities of Ardabil Province. This research is based upon descriptive-analytical study, and also from implementation device survey aspect is applicable. The needed statistical (Data) of this study is derived of commission’s records of land use change of the Housing Foundation of the province in the city villages of middle region of Ardabil province during eight recent years. (1393-1386). The final tables show the interests of owners in carrying out the land use change as well as the agreement of authorities with them in this happening.
By regarding the greatest number of the requests and agreement with rural lands use change in Sarein and Ardabil, it is the representative of added value of this region and benefits of land speculators

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commission Use Change
  • Rural Land
  • Guide Plans
  • Ardabil Province