شناسایی روستاهای هدف گردشگری در شهرستان زرین دشت با استفاده ازFAHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و شناسایی نقاط مستعد گردشگری روستایی است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی است. در راستای تعین مناطق نمونه گردشگری برتر، پس از تبین مبانی نظری و تعریف معیارهای اصلی و مؤثر در انتخاب و توسعه فعالیتهای گردشگری، آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی های میدانی جمع آوری شده است. به منظور گردآوری اطلاعات در این تحقیق، از تکنیکهای مشاهده و تکمیل پرسشنامه از 30 نفر از متخصصان در زمینه گردشگری و اکوتوریسم در شهرستان زرین دشت استفاده شده است. جامعه آماری، روستاهای شهرستان زرین دشت و روستاهای هدف، روستاهایی هستند که در دو دهه اخیر، گردشگری در آنها رواج یافته و جنبه های مختلف و بخصوص کارکردی روستا را تحت تأثیر قرار داده است. به منظور رتبه بندی روستاها از مدل FAHP و برای ترسیم نقشه از GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه در معیار جاذبه های گردشگری روستای مزایجان ، در معیار اقلیم گردشگری روستای حاجی طاهره، در معیار تسهیلات و خدمات روستای دره شور، در معیار زیرساخت ها روستای حاجی طاهره، در معیار زیست محیطی روستای بن دشت بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. همچنین یافته ها نشان می دهد که از مجموع تمام معیار ها، روستای حاجی طاهره بیشترین وزن و روستای شاه علمدار کمترین وزن را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the target villages tourism in the city Zarrindasht using FAHP

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shayan 1
  • javad bazrafshan 2
  • ebrahim rezaei 3
1 university of sistan and balouchestan
2 university of sistan and balochestan
چکیده [English]

The aim of this study was to identify areas prone to rural tourism. The purpose of the present study and work method, is analytic. In order to determine the areas of superior, after having explained the theoretical and effective definition of the main criteria in the selection and development of tourism activities, the required data has been collected through field studies. In order to collect information on this study, the techniques of observation and questionnaires completed by 30 experts in the field of tourism and ecotourism in the city Zarrindasht is used. The population of villages and city Zarrindasht the target villages, villages that in the past two decades, tourism become common in various aspects, especially the rural function is affected. In order to rank the villages of FAHP model and GIS is used to map from. The results show that the criteria Mazayjan, Bavanat village tourist attractions, tourism climate in the village of Haji T standard, the standard of facilities and services Saline Valley village, in the village of Haji Tahereh infrastructure criterion, in the village of Bon Dasht greatest weight to environmental criteria respectively. The findings also show that the sum of all criteria, the village and the village of Shah Alamdar Haji Tahereh greatest weight to have the lowest weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Rural Tourism
  • " Rural development
  • "hierarchical model FAHP"
  • plain golden city "