تبیین جایگاه منوریل در حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر تهران با استفاده از مدل AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی نظیر مترو، قطار سبک شهری، منوریل و اتوبوس سریع‌السیر (BRT) مدتی است که جهت بهبود عملکرد و افزایش کارآیی سیستم حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران مطرح‌شده است. حال در اینجا این سؤال مطرح است که آیا منوریل در بین گزینه‌های مختلف از جایگاه و رتبه‌ای بالا در سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر تهران با توجه به شاخص‌های در نظر گرفته‌شده در این مقاله برخوردار است؟ در این پژوهش برای پاسخ به این سؤال و برای تعیین جایگاه منوریل در بین گزینه‌های دیگر برای حمل‌ونقل عمومی شهر تهران (مترو، قطار سبک شهری، اتوبوس سریع‌السیر) و بر اساس 6 شاخص در نظر گرفته‌شده، از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده‌شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش اصلی تحقیق توصیفی- تحلیلی است و برای کسب اطلاعات از روش مطالعه کتابخانه‌ای و خصوصاً منابع اینترنتی استفاده‌شده است و آمارهای موردنیاز هم از طریق مراکز دولتی تهیه‌شده است. در پایان پس از تعیین امتیاز نهایی گزینه‌های A (مترو)، B (منوریل)، C (قطار سبک شهری)، D (اتوبوس سریع‌السیر) و قرارگیری منوریل در رتبه‌ای بالاتر از قطار سبک شهری و اتوبوس می‌توان گفت که منوریل از جایگاه و رتبه‌ای بالا در سیستم حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر تهران برخوردار است.

کلیدواژه‌ها