تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر سنجش سطح سلامت روستاییان در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش سیمکان- شهرستان جهرم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از آغاز هزاره سوم، توجه به موضوع سلامت پیرامون محور برنامه­ریزی شهر سالم سوق یافته است. این جنبش از سال 1980 در اروپا و آمریکا آغاز شده است. توسعه و سلامت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. همان­گونه که عدم توسعه­یافتگی سلامت تعداد زیادی از مردم جوامع را با خطر روبه­رو می­کند، از طرف دیگر آسیب­های ناشی از توسعه بر محیط بر شرایط سلامتی جامعه تاثیر می­گذارد. در این راستا، مقاله حاضر به تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر سطح سلامت در سکونتگاه­های روستایی بخش سیمکان شهرستان جهرم پرداخته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و نوع آن کاربردی توسعه‌ای است. جامعه آماری تحقیق تعداد 3850 خانوار از تعداد 39 روستا در بخش سیمکان شهرستان جهرم می­باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 375 نفر محاسبه شد. داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS از روش­های آماری توصیفی و استنباطی همچون آزمون تی، آزمون (F) و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج نشان می­دهند که رابطه بین خدمات ارائه شده در خانه­های بهداشت و میزان رضایتمندی پاسخ­گویان کمتر از حد میانگین نظری تحقیق (3) بوده است. یافته­های مطالعه براساس نتایج به دست آمده از آزمون‌های همبستگی نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌دار و نسبتاً قوی بین عوامل موثر بر سطح سلامت روستاییان و ابعاد سلامت در نواحی روستایی وجود دارد، به نحوی که شاخص‌های تعیین کننده سطح سلامت روستاییان حدود 62/3 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نماید. متغیرهای ابعاد مشارکت و ابعاد اقتصادی به ترتیب با 0/332و 0/322بیشترین تاثیرگذاری را بر سطح سلامت روستاها دارند. میانگین ابعاد چهارگانه سلامت به ترتیب در بعد زیست محیطی (2/6)، بعد اقتصادی (2/4)، اجتماعی (2/3) و بهداشتی (2/4) می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Anabestani 1
  • mojtaba roosta 2
  • amir oshnoyi 3
1 Ferdowsi University of Mashhad
2
3
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -