مکان‌یابی سکونتگاه‌های انسانی با هدف دستیابی به توسعه پایدار (مطالعه موردی: مجموعه شهری شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه شهرسازی، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران

چکیده

توجه به سکونتگاه و برنامه‌ریزی توسعه سکونتگاه‌های انسانی با رویکردهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی- فضایی و ... از جمله ارکان اساسی دستیابی به توسعه پایدار می‌باشد. بنابراین مکان‌یابی سکونتگاه‌های جدید در بهبود و دسترسی جوامع به خدمات اساسی، ابزاری مهم در شتاب بخشیدن به توسعه منطقه‌ای به شمار می‌رود. امروزه مهاجرت‌های روز افزون روستاییان به شهرها باعث گسترش و بزرگ‌تر شدن شهرها، به وجود آمدن قطب‌های رشد و توسعه، ناعدالتی اجتماعی، اقتصادی و در نهایت برهم‌خوردگی محیط انسانی و طبیعی گردیده است. از جمله راهبردهای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، توسعه و گسترش سکونتگاه‌های مناسب، جایگزینی سکونتگاه‌های نامناسب و پیش‌بینی و مکان‌یابی سکونتگاه‌های جدید به نحوی است که توسعه پایدار را فراهم آورد. مقاله حاضر بر آن است تا عوامل موثر در مکان‌گزینی سکونتگاه‌های جدید را شناسایی نموده و میزان تاثیر هر عامل را مشخص و مکان‌های مناسب و نامناسب را جهت استقرار سکونتگاه‌های انسانی جدید معرفی نماید. در این تحقیق با در نظر گرفتن رویکرد توسعه پایدار و تقویت روابط روستا و شهر، مجموعه شهری شیراز به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب گردیده است. سپس معیارهای مکانیابی استقرار سکونتگاه‌های جدید در این محدوده شناسایی و به 5 دسته تقسیم گردید که عبارتند از: معیار محیط طبیعی، معیار اقتصادی- اجتماعی، معیار کالبدی - فضایی، معیار تاسیسات و تجهیزات شهری، معیار شبکه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل. این معیارها با استفاده از نظرات متخصصان، همچنین مطالعات صورت پذیرفته امتیازدهی گردید. سپس با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن‌دهی و با کمک نرم افزار ARC GIS تحلیل شده است. در نتیجه، مناطق مناسب و نامناسب جهت استقرار سکونتگاه‌های جدید مشخص گردید.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

locating New Human Settlements With the Aim of Achieving Sustainable Development (Case study: Shiraz Urban Agglomeration)

نویسنده [English]

  • alireza abdolahzadeh
چکیده [English]

Planning for the development of human settlement from different perspectives, such as economic, social, cultural and spatial, is one of the most important issues in achieving sustainable development. Not giving enough attention to this issue has resulted in imbalanced growth in developing countries.
The fast pace of migration from rural to urban areas has resulted in massive urban growth and polarized development, economic instability, social inequity, and consequently a chaos in human and natural environment. There are several strategies to lower the rate of migration from rural to urban areas, such as developing suitable village settlements replacing improper villages, and locating new villages so that sustainable development could be achievable. Two-fifth of Iranian population are living in settlements. Therefore, it is very critical to find a proper place for new human settlement in order to improve their access to substantial services and facilitate regional development. In this study, with regard to sustainable development approach and empowering the relationship between rural and urban areas, city of Shiraz and its surrounding settlement were selected as the study area. According to available literature several criteria for good settlement were attained and then evaluated based on interviews with professional experts. To facilitate the comparison, these criteria of site selection for establishing new villages were categorized in 5 groups, namely: natural environment, socio-economic, spatial, infrastructure, transportation network. The detailed explanation of each factors was explained in the body of this paper. Then, in order to compare them, each criterion received a score which is resulted from using AHP waiting model and Arc GIS software. Finally, all the information has been analyzed and resulted in recognition of the effective factors in site selection for new villages and the importance of each factor were distinguished for the sake of decision making about weather a proposed location is a suitable and unsuitable areas for establishment of new settlements. Results of this study indicated that according to available studies and professional expert views, qualities of natural environment specifically vegetation and topography were the most important indicators, while as long as the proper road network was available, the distance was the least important indicator for settlement site selection. It should be noted that this study in more about top-down perspective and could prepare the ground for more detailed comparisons that could be done when there are more data available of the economic profitability of settlement and satisfaction of their residence. Combining multi aspect viewpoints will definitely result in more comprehensive decision-making process which is an absolute need for sustainable development of our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • locating new settlement
  • Arc GIS software
  • AHP Model