ارزیابی سطح رضایت مندی روستائیان از اجرای طرح‌ هادی روستایی (مطالعه موردی: دهستان نگل شهرستان سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب، اسلام آباد غرب، ایران

چکیده

طرح هادی را می­توان مهم­ترین سند قانونی در زمینه توسعه و عمران روستایی کشور دانست که با دید همه جانبه و یکپارچه تمامی ابعاد زندگی روستاییان را در نظر می­گیرد. طرح هادی واکنشی از نابسامانی وضع کالبدی- فضایی سکونتگاه­های روستایی کشور است. در این راستا اجرای طرح هادی به منظور بهسازی و نوسازی چشم­اندازه­های درونی و بیرونی روستاها است. تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در تحولات اقتصادی؛ اجتماعی؛ زیست محیطی و کالبدی سکونتگاه­های روستایی دهستان نگل درشهرستان سنندج پرداخته است. جامعه آماری شامل کلیه افراد بالای20سال و سرپرست خانوار در چهار روستای دهستان نگل بوده که به روش کوکران160نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده­اند. روایی پرسش­نامه توسط کارشناسان تایید شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (75/.) مورد تایید قرار گرفت. برای پردازش داده­ها از روش آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون T تک تمونه­ای در تحلیل مسیر بهره گرفته شده؛ از آزمون کای اسکوئر برای سطح معناداری؛ آزمون فریدمن برای رتبه بندی و روش تحلیل خوشه­ای سلسله مراتبی برای سطح بندی عوامل تاثیر گذار مورد استفاده قرار گرفته است. یافته­ها نشان می­دهد اجرای طرح هادی به لحاظ کالبدی تاحد قابل توجهی موجب تغیر در چشم انداز روستاها گردیده، اما مشکلات عدم تخصیص اعتبارات کافی موجب ناتمام ماندن اجرای طرح و همچنین عدم برخورداری روستاییان از تسهیلات بانکی به منظور نوسازی و بهسازی مسکن از مهمترین عوامل نارضایتی مردم روستاها بشمار می­آیند.

کلیدواژه‌ها