ارزیابی سطح رضایت مندی روستائیان از اجرای طرح‌ هادی روستایی (مطالعه موردی: دهستان نگل شهرستان سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب، اسلام آباد غرب، ایران

چکیده

طرح هادی را می­توان مهم­ترین سند قانونی در زمینه توسعه و عمران روستایی کشور دانست که با دید همه جانبه و یکپارچه تمامی ابعاد زندگی روستاییان را در نظر می­گیرد. طرح هادی واکنشی از نابسامانی وضع کالبدی- فضایی سکونتگاه­های روستایی کشور است. در این راستا اجرای طرح هادی به منظور بهسازی و نوسازی چشم­اندازه­های درونی و بیرونی روستاها است. تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در تحولات اقتصادی؛ اجتماعی؛ زیست محیطی و کالبدی سکونتگاه­های روستایی دهستان نگل درشهرستان سنندج پرداخته است. جامعه آماری شامل کلیه افراد بالای20سال و سرپرست خانوار در چهار روستای دهستان نگل بوده که به روش کوکران160نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده­اند. روایی پرسش­نامه توسط کارشناسان تایید شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (75/.) مورد تایید قرار گرفت. برای پردازش داده­ها از روش آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون T تک تمونه­ای در تحلیل مسیر بهره گرفته شده؛ از آزمون کای اسکوئر برای سطح معناداری؛ آزمون فریدمن برای رتبه بندی و روش تحلیل خوشه­ای سلسله مراتبی برای سطح بندی عوامل تاثیر گذار مورد استفاده قرار گرفته است. یافته­ها نشان می­دهد اجرای طرح هادی به لحاظ کالبدی تاحد قابل توجهی موجب تغیر در چشم انداز روستاها گردیده، اما مشکلات عدم تخصیص اعتبارات کافی موجب ناتمام ماندن اجرای طرح و همچنین عدم برخورداری روستاییان از تسهیلات بانکی به منظور نوسازی و بهسازی مسکن از مهمترین عوامل نارضایتی مردم روستاها بشمار می­آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Level of Satisfaction of Performing Guide Plans Among the People of Villages (Case Study: Rural District of Sanandaj County)

نویسندگان [English]

  • rahmatolah bahrami 1
  • abed heidari 2
1
2
چکیده [English]

Rural plan, one of the country's rural development projects and rural development is considered as the most important management tool. Guide plan, one of the country dating back more than three decades of rural development projects aimed at revitalization of rural areas in terms of physical, economic, social and ecological villages. Guide planning aims to renew the rural landscapes. The research was carried out to evaluate the function conductor design in line with the level of satisfaction of the people of the village. This analytical descriptive research evaluates the consequences of guide plans in economical, social, ecological and physical changes in rural Nagel city of Sanandaj. The population includes all people over 20 years and headed households in four villages of Nagel who were selected as the sample size based on Cochran (N=160). The questionnaire was confirmed by the experts and proved by Cronbach (75%). Data were analyzed by T test to determine the mean, square, Friedman ranking and hierarchical cluster analysis to determine the ranking of influential factors. The results of the study showed a significant and positive impact of guide plan in terms of physical dimensions on rural landscapes. Otherwise, insufficient funds caused incomplete implementation of the plan, in addition, lack of banking facilities for renewing houses by rural people is considered as the main factor for the people of the villages dissatisfaction.
-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village Guide Plan
  • the Rural district Nagel
  • participation
  • Satisfaction