ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه‌ی آبخیز طارم، استان زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

3 کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور مرکز ساری، ساری، ایران.

چکیده

امروزه برنامه­ریزی صحیح و استفاده همه­جانبه از محیط­زیست بر پایه شناخت استعدادها و ارزیابی توان تولیدی سرزمین استوار است. ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین، مرحله میانی فرآیند آمایش سرزمین یا برنامه­ریزی محیط­زیست است. در واقع ارزیابی سرزمین، اطلاعات اساسی مرحله دوم آمایش سرزمین شامل انتخاب مناسب­ترین استفاده از سرزمین و نظام مدیریت را فراهم می‌نماید. در همین راستا هدف از این مطالعه، تعیین مناسب‌ترین و مطلوب‌ترین پهنه‌های محیط‌زیستی حوضه­ی آبخیز طارم واقع در استان زنجان با ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری توسعه‌ای است. برای انجام این کار، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است. بدین‌ترتیب که پس از تهیه لایه‌های اطلاعاتی مورد نظر و وارد ساختن این لایه‌ها در محیط ArcGIS و پس از تهیه و تکمیل پرسش­نامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع، ماتریس اولیه و نرمال برای تعیین وزن نسبی لایه‌ها تکمیل شد. در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با توجه به وزن نسبی لایه‌ها که پس از تکمیل پرسش­نامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع و تهیه ماتریس‌های اولیه و نرمال و نتایج حاصل از آن مشخص شد، بیشترین عامل محدود کننده شیب است که بالاترین درصد وزن نسبی به آن اختصاص داده شده است، بنابراین قسمت‌های مرکزی منطقه که کمترین شیب یعنی 0- 2 تا 8- 12 درصد را داراست و از نظر پوشش گیاهی شامل مراتع کم تراکم و جنگل‌های تنک و ... بوده، مناسب‌ترین بخش‌ها برای توسعه است. سرانجام تعیین وزن نهایی لایه‌ها و تلفیق اطلاعات در نرم‌افزار Idrisi انجام شد که نتایج حاصل از این روش بدین‌ترتیب است: حدود 14/36درصد از کل منطقه دارای توان درجه یک مناسب و حدود 10/12درصد دارای توان درجه دو مناسب برای توسعه شهری- روستایی بوده و 75/52درصد نیز فاقد توان مناسب برای این‌گونه توسعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Ecologic Potential for Urban-Rural Development of Tarom’s Basin, Zanjan Province Using the Analytic Hierarchy Process (AHP)

نویسندگان [English]

  • ayob badroghnezhad 1
  • hosein mosazadeh 2
  • reza sarli 3
  • hamidreza sari mohamad li 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Nowadays correct planning and comprehensive utilization of the environment is based on the recognition of talents and evaluation of the productive potential of the region.  The evaluation of the regions’ ecologic potential is the middle phase of the region planning or environmental planning process. In fact, region evaluation provides the primary information of the second phase of regional planning including choosing the most appropriate utilization of the region and the management system. In this manner, the purpose of the present study is to determine the most desired and appropriate environmental areas of Tarom’s basin located in Zanjan province with evaluating the ecologic potential for developmental application. To this end, the analytic hierarchy process analysis (AHP) and the geographical information system (GIS) was used. In the manner that after conducting the intended information layers and application of these information layers in the Arc GIS environment and after the conduction and completion of the questionnaire by the subject-related professionals, prototype and normal matrix has been completed for designating the relative weight of the layers. In the analytic hierarchy process (AHP), regarding to the relative weight of the layers which were designated after the completion of the questionnaire by the subject-related professionals and conduction of prototype and normal matrix and the results showed that the highest controlling variable is the gradient with the highest percentage of relative weight. Therefore, the region’s central parts which has the least gradient meaning acquiring 0-2 up to 8-12 percent and in the manner of vegetation includes low density fields and thinly scattered forests are the most appropriate parts for development. Finally, the determination of final weight of layers and combining the data was performed in the Idrisi software that the results of this method are as follows: about 14.36 percent of the total area acquires grade one appropriate potential, and about 10.12 percent acquires the grade two potential appropriate for urban- rural development and 75.52 percent also lacks the desired potential for such developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecologic potential evaluation
  • urban-rural development
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • Tarom’s basin