تحلیل فضایی تصادفات درون شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، مرکز مهاباد، مهاباد، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مدرس دانشگاه پیام نور، مرکز اشنویه، اشنویه، ایران

چکیده

امروزهتعدادتصادف­هادرشهرهایبزرگ کشورماروبهافزایشاستودر نتیجهخسارت­هایمالیناشیازآن­هاکهبر خانواده­هاودولتتحمیلمی­شود،بسیاربالابودهو باتوجهبهاینکهخسارت­هایمالی،جانی،روانیواجتماعیدرمواردی غیرقابلجبرانمی­باشد و یکی از مهم­ترین اهداف برنامه­ریزی حمل و نقل روان­سازی ترافیک درون شهری است، ضرورتداردبه منظورجلوگیریازخساراتتصادف­های درون شهریراهکارهایمؤثریبهاجرا گذاردهشود. با توجه به این مسئله هدف اصلی این مقاله تحلیل فضایی تصادفات درون شهری ارومیه و ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش آمار تصادفات می­باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بوده که در قالب تحلیل فضایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به انجام رسیده است. جامعه آماری در این تحقیق تمامی تصادف­های ثبت شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی درون شهری ارومیه در سال 1392 می­باشد. نتایج تحلیل­ تخمینتراکمکرنل بوسیله نرم افزار GIS  ARC  نشان می­دهد؛ بیشترین تعدادتصادفات در مناطق 1 و 3 و اطرافبخشمرکزیشهرارومیه (منطقه4) رخ داده است و مرکز متوسط نقاط تصادفی شهر ارومیه به دلیل وجود مراکز جاذب سفر نیز منطبق بر منطقه 4 شهر ارومیه می­باشد. و همچنین براساسآزمونآماری شاخصنزدیکترینهمسایهپراکندگینقاطتصادفی در سال 92 برابربا 0/001 است وبر این مبنا توزیع نقاطتصادفیدر این سال برای شهر ارومیه بصورتخوشه­ایبوده است.

کلیدواژه‌ها