تحلیل فضایی تصادفات درون شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، مرکز مهاباد، مهاباد، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مدرس دانشگاه پیام نور، مرکز اشنویه، اشنویه، ایران

چکیده

امروزهتعدادتصادف­هادرشهرهایبزرگ کشورماروبهافزایشاستودر نتیجهخسارت­هایمالیناشیازآن­هاکهبر خانواده­هاودولتتحمیلمی­شود،بسیاربالابودهو باتوجهبهاینکهخسارت­هایمالی،جانی،روانیواجتماعیدرمواردی غیرقابلجبرانمی­باشد و یکی از مهم­ترین اهداف برنامه­ریزی حمل و نقل روان­سازی ترافیک درون شهری است، ضرورتداردبه منظورجلوگیریازخساراتتصادف­های درون شهریراهکارهایمؤثریبهاجرا گذاردهشود. با توجه به این مسئله هدف اصلی این مقاله تحلیل فضایی تصادفات درون شهری ارومیه و ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش آمار تصادفات می­باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بوده که در قالب تحلیل فضایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به انجام رسیده است. جامعه آماری در این تحقیق تمامی تصادف­های ثبت شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی درون شهری ارومیه در سال 1392 می­باشد. نتایج تحلیل­ تخمینتراکمکرنل بوسیله نرم افزار GIS  ARC  نشان می­دهد؛ بیشترین تعدادتصادفات در مناطق 1 و 3 و اطرافبخشمرکزیشهرارومیه (منطقه4) رخ داده است و مرکز متوسط نقاط تصادفی شهر ارومیه به دلیل وجود مراکز جاذب سفر نیز منطبق بر منطقه 4 شهر ارومیه می­باشد. و همچنین براساسآزمونآماری شاخصنزدیکترینهمسایهپراکندگینقاطتصادفی در سال 92 برابربا 0/001 است وبر این مبنا توزیع نقاطتصادفیدر این سال برای شهر ارومیه بصورتخوشه­ایبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Intra- City Accidents (Case Study: Uromia City)

نویسندگان [English]

  • hasan hoshyar 1
  • bayazid sharifi 2
1
2
چکیده [English]

Automobile accidents are increasing in Iran’s metropolises today resulting very high financial losses for families and government. Since the financial, physical, mental and social losses are irreversible and one of the most important purposes in the transportation planning is to make the intra-city traffic light it is necessary to implement effective strategiesto prevent the losses caused by intra-city accidents. Regarding this problem the main purpose of this study is the spatial analysis of intra-city accidents in Uromia city. The study also proposes proper strategies to decrease automobile accidents. This research is functional in purpose with analytic-descriptive survey method conducted in terms of spatial analysis using Geographic Information System (GIS). The population of the study is all accidents recorded by traffic police in Uromia city in 2013. The result of the Kernal Density analysis with ArcGIS software show that the most automobile accidents happened in region 1 and 3 and in the down town (region 4) and main center of accident in the city is in region 4 because this region has travel absorbing centers. In addition, according to the statistical test nearest neighborhood index, diffusion of accident points in 2013 is 0.001 and it shows that distribution of accident point follows clustered pattern in the same year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial analysis
  • intra-city accidents
  • Uromia city
  • geographic information system (GIS)