برنامه ریزی تعادل جمعیتی شبکه شهری منطقه شمال کشور در افق 1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانش آموخته مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، صومعه سرا، ایران

3 مربی مرکز مطالعات پدافندغیرعامل، سازمان پدافند غیرعامل کشور، تهران، ایران

چکیده

این مقاله با هدف مطالعه در خصوص فرایند دگرگونی و تحولات شبکه شهرها در نیم قرن گذشته در منطقه شمال کشور انجام شده و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مناسب ترین و استانداردترین جمعیت در شهرها چه مقدار است و چگونه می­ توان تعادل جمعیتی را در یک منطقه به وجود آورد. روش این تحقیق تحلیلی توصیفی است و تلاش گردیده با پیش بینی جمعیت شهرهای منطقه شمال تا افق 1400 و برنامه ریزی برای آن بر اساس مدل رتبه-اندازه تعدیلی متناسب با میزان کشش پذیری و درجه آنتروپی شبکه شهری،جمعیت مناسب و استاندارد افق 1400 ارایه شده و سیاست های لازم را برای افزایش و یا کاهش نرخ رشد جمعیت شهر ها در جهت ایجاد تعادل فضایی جمعیت شهرهای شمال طرح نماید. نتایج نشان می دهد درجه آنترپی شهرهای منطقه در طول دوره مطالعه رو به تعادل نبوده و از0.782در سال 35 به 0.769 در سال 90 کاهش یافته و  بیشترین حالت بی نظمی در شبکه شهری در شهرهای  بالای 100 هزار نفر مشاهده می شود. همچنین در طول 55 سال گذشته رکود کشش پذیری در شهرهای بالای 5 هزار نفر با رقم منفی  1.267 مشاهده می شود با روند رشد فعلی جمعیت در شهرها شهرهای طبقه بالای 100 هزار نفر براساس مدل رتبه اندازه تعدیلی بیشترین اضافه جمعیت و شهر های زیر 5 هزار نفر که تنها طبقه منطقه دارای کسر جمعیت می باشد را خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population Balance Planning for Metropolitan Area Network (MAN) in North of Iran in the 1400 Horizon

نویسندگان [English]

  • nader zali 1
  • reza ganji 2
  • hasan hoseini 3
چکیده [English]

This paper aimed to study the process of changes in Metropolitan Area Network (MAN) in north of Iran during the last 50 years. The current study tried to determine the most appropriate and standardized number of population in urban areas and to find out how population balance may be kept in one area. This study is an analytic-descriptive research. With the help of population of population estimation of northern cities dated to 1400, This research made an attempt to plan the population standard up to 1400 horizon. This research also aimed to design a plan for increase or decrease of the rate of urban population growth to make a spatial balance in northern metropolitan areas. To this end, adjustment rank-size model suited to entropy rate of metropolitan areas is being designed. The results show that the Entropy rate in those urban areas during the treatment is not being in balance and is decreased from 0.782 in 1335 to 0.769 in 1390.The most irregularities in metropolitan areas are observed in cities with more than 100 population. During the last 55 years population recession in cities with over 5000 people is shown as 1.267, negatively. With the current population growth based on rank size model northern metropolitan areas over 50000 people in number have the population fraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metropolitan Areas Network (MAN)
  • northern areas
  • coefficient elasticity
  • Entropy
  • moderating rank size model