ارزیابی میزان برخورداری کمی و کیفی مسکن(مطالعه موردی: شهرستان‌های استان گیلان با تاکید بر نقاط شهری)

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

رشد بدون برنامه­ریزی شهرها در دهه­های گذشته مشکلات عدیده­ای را پیش روی شهرها گذاشته است. از جمله این مشکلات می­توان مسایل مربوط به مسکن را برشمرد. براین اساس بررسی وضعیت بخش مسکن نیاز اساسی می­تواند باشد. بخش مسکن به­خاطر ویژگی­های منحصر به­فردی که دارد تأثیری اساسی در توسعه شهرها دارد، بر این اساس هداف اصلی پژوهش حاضر بررسی شاخص­های کمی و کیفی مسکن در نقاط شهری استان گیلان به تفکیک شهرستان و ارایه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود می­باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و از 13 شاخص کمی و کیفی برای بررسی وضعیت مسکن در نقاط شهری 16 شهرستان استان گیلان استفاده شده است. برای تحلیل اطلاعات نیز از مدل ANP و تاپسیس و همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که وضعیت شاخص­های مورد بررسی در بخش مسکن در شهرهای استان گیلان دارای کمبودها و ضعف­های زیادی است و نقاط شهری شهرستان رودبار با امتیاز 0.6606 در رتبه اول از نظر مسکن قرار دارد و شهر صومعه­سرا نیز با امتیاز 0.285599 بدترین وضعیت مسکن را در استان دارد. همچنین مشخص گردید که نسبت شهرنشینی با میزان توسعه­یاقتگی بخش مسکن ارتباط معنا­داری ندارد. در این راستا پژوهش حاضر پیشنهادهای اعطای وام­های کم­بهره برای اقشار کم­درآمد، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی تخریبی و بی­دوام، تدوین برنامه جامع مسکن برای برنامه­ریزی برای آینده­شهرها را در جهت بهبود وضعیت مسکن ارائه داده­است.

عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Qualitative and Quantitative Benefits in Housing (Case Study: the Cities in Guilan Province With the Emphasis on Urban Areas)

نویسندگان [English]

  • hassan esmaeilzadeh 1
  • yaghoub esmaeilzadeh 2
چکیده [English]

The city growth without planning has caused many problems in the last decades. Issues related to housing are considered as these problems. Thus investigating housing situation seems to be essential. Because of its unique characteristics, housing has essential impact on the urban development. To this end the main purpose of this research is to investigate qualitative and quantitative indexes of housing in Guilan urban areas and to propose approaches for the improvement of the existing situation. This study is an analytic-descriptive research and 13 qualitative and quantitative indexes are used in investigating the housing situation of the urban areas of 16 towns in Guilan. For data analysis ANP model Topsis and Pearson correlation are used. The findings of this study indicate that the investigating indexes under investigation on housing in the towns of Guilan province face with many shortcomings. The urban areas of Roodbar town with 0.6606 points is ranked the first and Somesara town with 0.285599 points has the worst situation in Guilan in regard to housing. It is also found that urbanization has no significant relationship to development. To this end low benefit loans to low classes, reconstructing and renewing old houses besides new comprehensive planning for housing for the future of the cities are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • urbanization
  • ANP
  • TOPSIS
  • Guilan province