مدل پیشنهادی راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در برنامه ریزی های منطقه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانش آموخته دکتری جغرافیای انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

با عنایت به ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و تدوین برنامه مذکور جهت تصویب، ابلاغ و اجرا در طی پنج سال آینده (1400-1396 هـ . ش) و نیز تجربه ده برنامه عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی، توجه و تاکید بر ابعاد توسعه پایدار  منطقه­ای ودرون منطقه ای مبتنی بر" راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا(SGES)"، یعنی اتکا بر ظرفیت­ها و استعدادهای طبیعی و انسانی آنها و اولویت توسعه درون زا و توجه به توسعه برون زا در مرحله بعد و در صورت نیاز می تواند به توسعه پایدار منجر شود. در صورت لحاظ راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد توسعه پایدار اعم از محیطی- اکولوژیک، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، نهادی- مدیریتی و کالبدی- فضایی می­تواند ضمن تحقق توسعه و اهداف آن در مناطق و درون آن، موجبات توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سطوح ملی، منطقه­ای، ناحیه­ای و محلی فراهم شود. راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا با تکیه بر توان­های طبیعی و انسانی و در سطوح مختلف ملی تا محلی و با رعایت اصول عدالت فضایی، دسترسی به جای برخورداری، برنامه­ریزی محدوده­ای به جای برنامه­ریزی نقطه­ای و پراکندگی و تمرکززدایی به جای تمرکزگرایی می نماید و با تاکید بر توسعه درون زا همراه با بهره­گیری از توسعه برون زا بصورت مکمل در راستای توسعه پایدار و در ابعاد مختلف آن را تضمین می کند. در راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا بهره برداری مطلوب و بهینه از محیط جغرافیایی برای تأمین رفاه و آسایش نسل موجود به گونه ای که ضمن رعایت پایداری تمامی ابعاد آن زمینه بهره­مندی از آن برای نسل­های آتی نیز تضمین گردد و نیز شناخت دقیق و کامل محیط جغرافیایی در تمامی ابعاد آن و برنامه­ریزی توسعه براساس این شناخت با بهره گیری از مدل ها و روش­های ترکیبی(کمی- کیفی) با تاکید بر مدل­ها و روش­های کمی و قانونمند مورد توجه و تاکید می باشد.  بنابراین مدل پیشنهادی راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در برنامه­ریزی منطقه­ای به دنبال توزیع بهینه جغرافیایی و سازماندهی فضایی جمعیت و فعالیت­ها با رویکرد توسعه پایدار و تحقق بهترین شکل توزیع فعالیت­ها همزمان با روند توسعه است و از طرفی سازماندهی اکولوژیک، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نهادی- مدیریتی و کالبدی در سطوح ملی، منطقه­ای،   ناحیه­ای و محلی به منظور تحقق آینده­ای مطلوب و مبتنی بر توسعه پایدار می­باشد. بر این اساس برنامه­ریزی­های بلندمدت، میان مدت و کوتاه­مدت و در سطوح مختلف باید به همراه برنامه­ریزی فضایی با هدف کاهش و از بین بردن عدم تعادل فضایی یا نابرابری­های فضایی صورت گیرد و در یک کلام لحاظ راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا به برنامه­ریزی فضایی به عنوان مکمل برنامه­ریزی منطقه­ای منجر خواهد شد.کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposed Model for Space Geographic Engineering Strategy in Iran's Regional Planning

نویسندگان [English]

  • nasrollah molaei 1
  • chia salehi babamiri 2
1
2
چکیده [English]

Regarding the serve of general policies of the sixth development plan and codifying the so-called plan in the next 5 years (2017-2021) with the experience of ten constructive programs and the development before and after the Islamic Revolution, it is necessary to emphasize the regional and intraregional sustainable development based on "Space Geographic Engineering Strategy (SGES)". That is relying on the natural and human capacity and talents, can lead into a sustainable development by the priority of the endogenous development and noticing the exogenous development in the next stage. Using SGES regarding all the aspects of sustainable development including ecologic-environmental, socio-cultural, economic, institutional-management, physical-spatial, we may observe the proper distribution of population and activities in natural, local and regional levels by achieving the development and its goals in regions. By emphasizing natural and human capabilities in different levels from natural to local, following spatial justice principles, SGES brings regional planning rather than spot planning, decentralization rather than centralization. SGES also guarantees endogenous development by making use of exogenous development as a complementary in light of sustainable development. In SGES the emphasize is on desirable and optimum use of geographical environment for the welfare of the current generation in such a way that regarding of keeping all of its aspects, the usage of it would be guaranteed for all of the future generations. In addition, complete and precise recognition of geographical environment in all its aspects ad development planning based on this recognition using qualitative and quantitative methods and models, emphasizing on the latter, is taking into consideration. Thus, the proposed model of SGES in regional planning strives for optimum geographic distribution in spatial organization of population. The activities are carried out by sustainable development approach. On the other hand, ecologic, social, cultural, economic, institutional management and physical in the national, regional, zonal and local levels for desirable future is based on sustainable development. To this end, long-term and mid-term and long-term and in different levels, should be carried out along with spatial planning to decrease and eliminate the spatial imbalance and inequality. To sum up, using SGES in spatial planning leads in to a complementary fir regional planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proposed model
  • strategy
  • geographic engineering strategy
  • Regional Planning