راهبردهای توسعه گردشگری شهری مراغه با تاکید بر نمادها و نشانه‌های شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه مراغه

2 دانش آموخته دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

10.22034/jget.2023.391075.1484

چکیده

مقدمه: امروزه در بازار رقابت گردشگری در جهان، نمادسازی در شهرها عامل موفقی در جذب گردشگر به حساب می‌آید و می‌توان بارزترین نقش نمادها و سمبل‌های شهری را در تقویت گردشگری شهری دانست. بخشی از بزرگترین و مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری در شهرهای معروف دنیا، بناها و نمادهای باستانی، ملی و مذهبی آنهاست. تمام شهرهای بزرگ و معروف دنیا با یک نماد خاصی شناخته می‌شوند.مدیران و برنامه ریزان شهری از این فرصت برای توسعه گردشگری و شهرها استفاده می کنند.شهر مراغه بعنوان یکی از شهرهای تاریخی ایران و پایتخت ایلخانان مغول دارای آثارو بناهای ارزشمند می باشد.

هدف: هدف این تحقیق بررسی نقش نمادها و المان‌های ‌شهری در توسعه ‌گردشگری و جذب بیشتر گردشگر برای شهر مراغه می‌باشد.

روش‌شناسی: تحقیق از منظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش توصیفی ـ تحلیلی بوده و گردآوری داده‌های مورد نیاز با استفاده روش اسنادی و میدانی بدست آمده است. در این راستا با استفاده از ابزار پرسشنامه، با روش ‌نمونه‌گیری تصادفی ‌ساده از گردشگران و بازدیدکنندگان برای گردآوری ‌اطلاعات استفاده شده است. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌ها و روش‌های آماری نظیر فراوانی، میانگین، آزمون فریدمن، رگرسیون گام به گام و نرمال‌سازی انجام شده است.

قلمرو جغرافیایی: شهر مراغه در استان آذربایجان شرقی است.

یافته‌ها: یافته‌های کلی پژوهش حاکی از تایید جایگاه شاخص‌های مورد نظر در رونق و توسعه گردشگری شهری دارد. به‌گونه ای که نتیجه آزمون معناداری فریدمن کمتر از 5 صدم (00/0) بوده و همچنین تمام شاخص‌های تحقیق بوسیله این آزمون مورد سنجش قرار و مقایسه شدند،‌ تحلیل‌ها‌ نشان‌ می‌دهدکه بین مولفه‌های انتخابی برای ‌المان‌ها و جذب‌گردشگر رابطه معناداری‌ وجود دارد.

نتیجه‌گیری: در بحث برندسازی گردشگری شهری، رصدخانه و گنبد سرخ به عنوان نمادهای گردشگری شهر مراغه معرفی شده و برای توسعه صنعت گردشگری شهر مراغه می توان از این دو اثر تاریخی ارزشمند بهره‌مند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Urban Tourism Development strategies of Maragheh with Emphasis on Urban symbols and signs

نویسندگان [English]

  • Houshang sarvar 1
  • Amir kashani Asl 2
  • vahid salahi 3
1 Department of geography in university of maragheh
2 PhD student, Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran
3 Master's student, Department of Geography and Urban Planning, Maragheh University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Introduction: Today in the world tourism market, symbolizing cities is a successful factor in attracting tourists and can be considered the most prominent role of urban and symbols in enhancing urban tourism.The ancient, national and religious buildings and symbols, are Part of the largest and mostin the world famous cities. All the big cities of the world are known with a special symbol, and this is a universal theme

Objectives: The purpose of this study is to the role of urban symbols and elements in tourism development and attracting more tourists to Maragheh city.Methodology: The research is applied in terms of purpose and in terms of the nature of the descriptive-analytical method. Required data were collected using documentary and field method. For this purpose, using questionnaire tools, simple random sampling of tourists and visitors was used to collect information. Data were analyzed at both descriptive and inferential levels using SPSS software and statistical tests and methods such as frequency, mean, Friedman test, stepwise regression and normalization were used.

Geographical Context: Maragheh city in East Azarbayjan Provinc.

Results The overall findings of the study confirm the position of the indicators in the boom and development of urban tourism The Friedman test was less than five hundred were measured and compared.The analyzes indicate that there is a significant relationship between the components selected for the elements and the tourist attraction.

Conclusion: in the discussion of urban tourism these two valuable historical monuments can be used for development of tourism industry in Maragheh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Tourism
  • Urban Symbols and Symbols
  • Maraghe City
  • Maraghe Observatory
  • SPSS