تحلیل پیامدهای کالبدی تحولات کارکردی سکونتگاههای پیراشهری رشت در دو دهه اخیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ،ایران

3 دانشیار، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/jget.2023.402144.1498

چکیده

رشد روز افزون شهرها در دهه های اخیر و افزایش تقاضا برای زمین همراه با محدودیت عرضه آن، موجب انتقال برخی فعالیت های شهری به روستاهای پیرامون شهرها بخصوص در شهرهای بزرگ شده است که فعالیت های تولیدی صنعتی و تجاری مهمترین آنها هستند.  چنین روند رو به رشدی، موجب تحول در کارکرد اقتصادی روستاها شده و کارکردهای جدیدی به کارکردهای اقتصادی مبتنی بر فعالیت های کشاورزی اضافه شده است. تحول در کارکرد، پیامدهای محیطی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روستاها داشته است که آشکارترین آنها، پیامدهای کالبدی است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل پیامدهای کالبدی تحولات کارکردی سکونتگاههای پیراشهری رشت انجام شده است. مهمترین تحول در سکونتگاه های پیراشهری رشت، انتقال فعالیت های شهری مانند فعالیت های تولیدی، تجاری و خدماتی بخصوص خدمات پذیرایی و تعمیرگاهی است که کالبد بیشتر این روستاها را تغییر داده است.

نوع پژوهش کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از منابع اسنادی موجود و مطالعات میدانی به گردآوری داده‌ها پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش روستاهای پیرامون شهر رشت (36 روستا) می باشد. جهت تبیین موضوع با مطالعه پیشینه تحقیق و بررسی های میدانی سه پیامد کالبدی متاثر از تحولات کارکردی و 79 متغیر شناسایی و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی متغیرهای شناسایی شده در 4 عامل خلاصه شده است. در آمار توصیفی متغیرهای هر عامل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات جهت استفاده در آمار تحلیلی کدگذاری شده است. نتایج آمار تحلیلی به کمک تحلیل رگرسیون و تکنیک کوپراس نشان می دهد تحولات کارکردی در روند تغییر کاربری اراضی، تغییر کیفیت مسکن، تحول کمیت و کیفیت خدمات موثر بوده و در روستای پیله داربن بیشترین و در روستای کشل ورزل کمترین تحولات کارکردی طی دو دهه اخیر را شاهد بوده ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of structural consequences of functional upheavals of rural settlements of Rasht within the past two decades

نویسندگان [English]

  • Hamed Abdollahi 1
  • Mohammadbaset Ghoreyshi 2
  • Teymour Amar 3
1 Ph.D. Student in Geography and Rural Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht , Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht ,Iran
3 Associate Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht ,Iran
چکیده [English]

Daily expansion of cities in the last decades and the increase of demand for land alongside the limited availability of it, has caused the transfer of some city related activities to rural areas around the cities specially in bigger cities where industrial and economical activities are the most important ones. This matter, has caused a reformation in the rural economies and new functions have been added to the economic functions related to farming. Reform in function, has had environmental, physical, economical, socio-cultural outcomes in the rural areas which the most apparent on them, were the physical outcomes. This research, is done with the aim to analyze the structural consequences of the functional upheavals of rural settlements of Rasht. The most important change has been the transition of urban activities such as production, trading and especially catering and repairing services which has changed the body of these villages. Type of research is comparative and the method of research is descriptive-analytic which was done using the existing documents and field studies, data’s and information. Statistical population of this research is comprised of the villages surrounding the city of Rasht (36 villages). To explain the subject with reading the background research and field surveys three structural consequences as results of functional upheavals and 79 variables were detected and using the factor analysis technique the detected variables were summarized in 4 sections. In descriptive statistics the variables of each section were examined separately and the information were coded to be used in statistical analysis. Results of the statistical analysis with regression analysis and COPRAS technique show us that functional upheavals effect the progress of change such as the function of land, the quality of housing, transition of the amount and quality of services. And we observe the highest amount of functional upheavals within the past two decades in the village of Pile Darin and the lowest in the village of Keshal Varzal .

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural consequences
  • functional upheavals
  • rural settlements
  • Rasht