بررسی تطبیقی سیاست های مسکن در ایران با کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

2 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی

10.22034/jget.2023.385424.1477

چکیده

مقدمه: دسترسی به مسکن مطلوب و مناسب مستلزم تبیین سیاست های مرتبط توسط سیاستگذاران و برنامه ریزان می باشد، ارزیابی های انجام شده در حوزه مسکن مبین، اتخاذ سیاست های مختلف و بعضا متناقض در حوزه ساخت مسکن توسط دولتمردان در برهه های مختلف بوده است، لازمه تدوین سیاست مناسب ارزیابی سیاست های موفق کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد،

هدف: هدف پژوهش ارزیابی تطبیقی سیاست های داخلی و خارجی و تدوین چارچوبهای لازم برای تحقق سیاست مطلوب می باشد. بر همین اساس در گام اول سیاست‌های تأمین مسکن در ادوار گذشته مورد ارزیابی قرارگرفته و نقاط قوت و ضعف آن مشخص‌ خواهد شد. در گام بعدی سیاست‌های تأمین مسکن در کشورهای منتخب متناسب با وضعیت ایران موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته و در مرحله آخر ضمن ارزیابی سیاست‌های داخلی و استخراج معیارهای سیاست‌های موفق کشورهای منتخب، اقدام به تدوین معیارهای مناسب سیاست‌های تأمین مسکن متناسب با وضع موجود در قالب پیشنهادات سازنده خواهد شد.

روش شناسی: این پژوهش اسنادی مبتنی بر تجارب موفق کشورها در حوزه سیاستگذاری و تطبیق آن با سیاست های موجود در ایران می باشد.

قلمرو جغرافیایی: قلمرو جغرافیای علاوه بر کشور ایران، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ی می باشد که سیاست های تبیین شده توانسته معضل تامین مسکن را مرتفع نماید و این کشورها بر اساس سیاست های حمایتی و اعتباری انتخاب شدند

یافته ها: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته یکی دیگر از مهم‌ترین موانع اجرایی این برنامه‌ها در کشور، نحوه تأمین اعتبارات لازم برای ساخت مسکن است که در کشورهای منتخب توجه به رویکردهای مختلف جذب سرمایه همچون اعتبارات بانکی و بخش خصوصی، تسهیلات دولتی و آورده‌های مردمی، کمک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران متقاضی در آن کشورها صورت می‌گیرد،

نتیجه گیری: نبود شفافیت در اجرای برنامه ها، عدم تطابق سیاست ها با وضعیت فرهنگی اجتماعی نواحی مختلف و عدم آینده نگری از مهمترین چالش های نظام سیاستگذاری در حوزه مسکن می باشد که لازمه آن توجه به چالش های فرهنگی و اجتماعی، بهره مندی از الگوهای تامین اعتبار کشورهای مختلف، مکانیابی مطلوب برای ساخت مسکن و تدوین چارچوب همکاری برای ساخت مسکن متناسب با نیاز جوامع محلی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of housing policies in Iran with selected countries

نویسندگان [English]

  • Akbar Asghari Zamani 1
  • Zeinab Shahrokhi far 2
1 Department of Urban Geography, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz
2 Department of Human Geography, Faculty of Geography, Kharazmi University
چکیده [English]

Access to desirable and suitable housing requires the clarification of related policies by policy makers and planners, the evaluations carried out in the field of housing show the adoption of different and sometimes contradictory policies in the field of housing construction by government men at different times, it is necessary to compile The appropriate policy is the evaluation of the successful policies of developing and developed countries, in fact, the main purpose of this research is the comparative evaluation of domestic and foreign policies and the formulation of the necessary frameworks for the realization of the desired policy. The method of this documentary research is based on the successful experiences of countries in the field of policy making and its adaptation to existing policies in Iran. According to the evaluations, one of the most important obstacles to the implementation of these programs in the country is the way to secure the necessary credits for housing construction, which in selected countries pay attention to different approaches to attract capital, such as bank and private sector credits, government facilities and people's donations, donations. international and applicant investors in those countries, also the lack of transparency in the implementation of programs, the incompatibility of policies with the socio-cultural situation of different areas and the lack of foresight are among the most important challenges of the policy system in the field of housing, which requires attention to Cultural and social challenges are benefiting from different countries'

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing policy
  • politics
  • desirable housing
  • housing