تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در روستاهای پیرامونی شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا ی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 استادیارگروه جغرافیا ،واحدتهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jget.2023.397953.1494

چکیده

مقدمه: امنیـت مقولـه‌ای اساسـی در هـر نظـام اجتماعی است و کشورها اولویت اول خـود را بــه برقــراری امنیــت در جامعــه اختــصاص می‌دهند و احساس امنیت اجتماعی نیز به معنای فقدان هراس از اینکه ارزشهای انسانی مورد حمله قرار گیرد یا به مخاطره نیفتد و به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع، اطمینان و آرامش خاطر، ایمنی، آرامش قلب و خاطر جمع بودن است، تعریف می‌شود. گیدنز در نظریه ساخت یابی معتقد است که کنش انسان تحت تأثیر دو عامل قواعد و منابع است و همین موارد می تواند در احساس امنیت اجتماعی افراد نیز تأثیرگذار باشد. بررسی موضوع امنیت اجتماعی در روستاهای پیرامونی شهر رشت با توجه به اینکه این روستاها در چندسال اخیر به عنوان روستاهای مهاجرپذیر بوده‌اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف: هدف از انجام این تحقیق تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در روستاهای پیرامونی شهر رشت است.

روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده که از روش پیمایش بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسش‌نامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنین‌ روستاهای پیرامونی شهر رشت (پسیخان، گرفم و لیچاه) تشکیل می‌دهند که ازاین‌بین تعداد 300 خانوار به‌عنوان حجم نمونه از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای جهت مصاحبه انتخاب شدند.

قلمرو جغرافیایی: محدوده مورد مطالعه در این پژوهش روستاهای پیرامونی شهرستان رشت می‌باشد.

یافته ها: نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که احساس امنیت اجتماعی در روستاهای مورد بررسی تقریباً پایین است. همچنین نتایج این پژوهش مبین آن بود که بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم و مثبت و بین بی سازمانی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه منفی و معکوس وجود دارد.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق می توان بیان کرد که سازماندهی اجتماعی در روستاهای مورد بررسی وضعیت مطلوبی نداشته و نیاز به اصلاحاتی در ابعاد مختلف محدوده مورد مطالعه دارد. بی شک اگر وضعیت سازماندهی روستاها مطلوب باشد، احساس امنیت اجتماعی که یکی از موارد بسیار مهم در زندگی هر انسانی است نیز تا حدودی بهبود خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Effective Factors on Feeling of Social Security in the Peripheral Villages of Rasht City

نویسندگان [English]

  • Nader Nasiri Sayghalan 1
  • Farhad Hamzeh 2
  • Ali Bijani 2
1 Ph.D. Candidate in political Geography , Central Tehran Branch Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

Security is a fundamental criterion in every social system, and countries prioritize its establishment within society. The concept of social security encompasses the assurance that human values are protected and not threatened, the absence of fear regarding legitimate rights and freedoms, as well as a sense of serenity, safety, and peace of mind. Giddens supports the construction theory, which posits that human actions are influenced by two factors: rules and resources. These factors can also play a crucial role in creating social security for individuals. Examining the issue of social security in the surrounding villages of Rasht city is particularly important, given the recent influx of immigrants.Objective: The aim of this study is to analyze the factors that contribute to the perception of social security in the peripheral villages of Rasht city.Materials and Methods: This applied and descriptive-analytical research employed the survey method, and data was collected through questionnaires. The study population consisted of residents living in the peripheral villages of Rasht city (Pasikhan, Garfam, Lichah), with 300 households selected for interviews using multistage cluster sampling.Location: The area studied in this research is the peripheral villages of Rasht city.Findings: The results indicated a relatively low sense of social security in the surveyed villages. However, there is a direct correlation between socio-economic status, social trust, and the sense of social security. Conversely, a negative and inverse relationship was observed between social disorganization and the feeling of social security.Conclusions: Based on the findings of this research, it is concluded that the social organization in the studied villages is not favorable and requires reforms across various dimensions. Undoubtedly, if the organizational situation in the villages improves, the feeling of social security, which is a vital aspect of human life, will also see some improvement.

Keywords: social security feeling, social criteria, peripheral villages of Rasht City

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security feeling
  • social criteria
  • peripheral villages of Rasht City