واپایش پتانسیل های شهرهای کوچک اندام در توسعه توریسم (مطالعه موردی: شهرستان هریس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس مدیر داخلی مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور

10.22034/jget.2023.342946.1425

چکیده

روش شناسی تحقیق: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از مدل سوات (SWOT) بهره گرفته شده است. همچنین برای سنجش داده‌ها و سطح‌بندی مناطق شهرستان هریس براساس برخورداری از امکانات و خدمات مورد بررسی از روش (Taxonomy Solver)، VIKOR و MABAC در محیط اکسل استفاده گردید.

هدف پژوهش: هدف مهم این تحقیق شناساندن شهرستان هریس از لحاظ توانمندیهای طبیعی و اقلیمی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی و انسانی در بخش توسعه پایدار گردشگری است.

محدوده مورد مطالعه: شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی با وجود کانون‌های شهری کوچک اندام شرایط مساعدی برای توسعه گردشگری دارد.

یافته ها و بحث : نتایج نشان می‌دهد که در عوامل داخلی نقاط ضعف موجود در گردشگری با مجموع ارزش نهایی 36/2 در جهت تنوع بخشی و بهبود شرایط اقتصادی این شهر بر نقاط قوت غلبه دارد. همچنین فرصت‌های پیش روی توسعه از طریق گردشگری در جهت متنوع سازی وضعیت اقتصادی با مجموع ارزش نهایی 71/ 2 بر تهدیدها و چالش ها غلبه دارد. بنابراین با اتحاذ راهبردso با برنامه ریزی دقیق علاوه بر توسعه پایدار گردشگری می‌توان باعث گسترش سرمایه‌گذاری و در نهایت باعث توسعه شهرهای کوچک اندام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monitoring the potentials of small towns in tourism development (Case study: Harris County)

نویسندگان [English]

  • Mansour Rezaali 1
  • Yousef Darvishi 2
1 PhD in Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Internal Manager, Journal of Human Geography Research, University of Tehran
2 Assistant Professor of Geography Department of Payame Noor University.
چکیده [English]

Research methodology: The research method is descriptive-analytical. The SWOT model was used to analyze the findings. Also, Taxonomy Solver, VIKOR and MABAC methods were used to measure the data and level the areas of Harris County based on the facilities and services under study.

Aim of the research: The important purpose of this research is to introduce Harris city in terms of natural and climatic, cultural, historical, religious and human capabilities in the field of sustainable tourism development.

Study area: Harris city in East Azerbaijan province, despite its small urban centers, has favorable conditions for tourism development.

Findings and Discussion: The results show that in domestic factors, the weaknesses in tourism with a total final value of 2.36 in order to diversify and improve the economic conditions of the city overcomes the strengths. Also, the opportunities facing development through tourism in order to diversify the economic situation with a total final value of 2.71 overcome the threats and challenges. Therefore, by adhering to the so strategy with careful planning in addition to the sustainable development of tourism, it is possible to expand investment and ultimately lead to the development of small towns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Small Town
  • SWOT
  • Multi-Criteria Decision Making