تحلیل اثرات پروژه بین المللی ترسیب کربن با رویکرد توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: شهرستان اسفراین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/jget.2023.319277.1376

چکیده

پروژه بین المللی ترسیب کربن در زمینه مسائل مربوط به منابع طبیعی، جذب کربن و توسعه فضای سبز و حفظ منابع طبیعی با مشارکت همه جانبه مردم محلی می‌باشد. بر این اساس هدف از این تحقیق، تحلیل اثرات توسعه‌ای پروژه ترسیب کربن با رویکرد توسعه پایدار روستایی در شهرستان اسفراین است. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل جامعه آماری تحقیق شامل 8 روستا است که کل جمعیت آن تحت پوشش پروژه ترسیب کربن در شهرستان اسفراین می‌باشد. لذا براساس فرمول کوکران و ضریب اطمینان 0.95 تعداد 244 نفر سرپرست خانواده به عنوان نمونه به صورت تصادفی بین خانوارهای روستایی انتخاب شدند. دادها نیز از طریق پرسشنامه ساختاریافته جمع آوری گردید. تحلیل داده ها نشان داد که دستیابی به نتیجه مطلوب بر اساس آزمون تحلیل واریانس، برابر نبوده و تفاوت بین رضاتمندی از ابعاد طرح وجود دارد. بطوریکه طرح ترسیب کربن در اقتصاد منطقه تاثیر مطلوبی نداشته، اما در ابعاد اجتماعی (مانند توانمندسازی، مشارکت طلبی، کاهش سطح مهاجرت) و زیست محیطی(حفظ محیط زیست، تقویت مراتع، استفاده بهینه از منابع) نسبتا مطلوب بوده است. زیرا مردم محلی بر اساس اهداف طرح، از نتایج اقتصادی آن رضایت کامل را ندارند و نتوانسته است در معیشت خانوار تاثیرگذار باشد. تحلیل داده ها نشان داد که دستیابی به نتیجه مطلوب بر اساس آزمون تحلیل واریانس، برابر نبوده و تفاوت بین رضاتمندی از ابعاد طرح وجود دارد. بطوریکه طرح ترسیب کربن در اقتصاد منطقه تاثیر مطلوبی نداشته، اما در ابعاد اجتماعی (مانند توانمندسازی، مشارکت طلبی، کاهش سطح مهاجرت) و زیست محیطی(حفظ محیط زیست، تقویت مراتع، استفاده بهینه از منابع) نسبتا مطلوب بوده است. زیرا مردم محلی بر اساس اهداف طرح، از نتایج اقتصادی آن رضایت کامل را ندارند و نتوانسته است در معیشت خانوار تاثیرگذار باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis the effects of international carbon sequestration project with the approach of sustainable rural development (Case study: Esfarayen city)

نویسندگان [English]

  • hamdollah sojasi ghidari 1
  • Monir sayah 2
  • HAMID shayan 2
1 FUM
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The International Carbon Sequestration Project addresses issues related to natural resources, carbon sequestration and green space development, and the conservation of natural resources with the full participation of local people. Accordingly, the purpose of this study is to analyze the development effects of carbon sequestration project with the approach of sustainable rural development in Esfarayen. The type of applied research is the descriptive-analytical method used and library and field methods have been used to collect data. The statistical population of this study includes the statistical population of the study including 8 villages whose total population is covered by the carbon sequestration project in Esfarayen city. Therefore, based on the Cochran's formula and a reliability coefficient of 0.95, 244 heads of households were randomly selected as a sample among rural households. Data were also collected through a structured questionnaire. Data analysis showed that achieving the desired result based on analysis of variance test is not equal and there is a difference between satisfaction with the dimensions of the design. So that the carbon sequestration plan has not had a positive effect on the region's economy, but in social dimensions (such as empowerment, participation, reduction of migration) and environmental (environmental protection, rangeland conservation, optimal use of resources) has been relatively desirable. Because the local people are not completely satisfied with the economic results of the project based on its goals and it has not been able to affect the family's livelihood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable rural development
  • carbon sequestration project
  • development effects
  • Esfarayen city