تبیین نقش حکمروایی مقصد در پایداری گردشگری شهری (نمونه‌ی موردی: شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه هنر و معماری، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

10.22034/jget.2023.414999.1509

چکیده

دیدگاه حکمروایی به عنوان یک مفهوم تحلیلی قدرتمند در سیاستگذاری عمومی از اواخر دهه‌ی 1970 ظهور پیدا کرد. حکمروایی مستلزم یک مدل عملیاتی جدید برای ذینفعان و فرآیندهای تصمیم‌گیری است. از طریق حکمروایی، ذینفعان به دنبال راه‌حل برای مشکلات پدید آمده، ایجاد فرصت‌ها و دستیابی به توافق برای راه‌اندازی فعالیت‌های مشترک در مدیریت مقصد، کاهش اثرات منفی بالقوه و دستیابی به منافع جمعی برای کل جامعه هستند حکمروایی مقصد درک وسیعی از هماهنگی بازیگران مختلف همچون شرکت‌های خصوصی، ارگان‌های دولتی و سیاستمداران محلی و همچنین ساکنان را در جهت پایداری گردشگری اتخاذ می‌کند. ارزیابی مفهوم حکمروایی در مباحث آکادمیک، طی سالهای گذشته روند رو به رشدی داشته است، اما این سیر سعودی در رابطه با مدیریت مقاصد گردشگریی با کاستی‌هایی مواجه بوده است. گردشگری در ایران از فقدان یک مدیریت یکپارچه و نبود سیاست‌های کارآمد رنج می‌برد؛ مسأله‌ای که مزیت‌های برآمده از این صنعت پاک را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است. حکمروایی خوب گردشگری پارادایمی است که کاربرد آن می‌تواند در پایداری بخش گردشگری ، موثر واقع شود. شهرستان رشت در جنوب غربی استان گیلان شامل دو شهر رشت و بازارجمعه است. طی سالیان اخیر بخش گردشگری و خدمات مربوط به آن در این منطقه افزایش یافته و تأثیر محسوسی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته است. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، جایگاه فعلی بخش مدیریت گردشگری در پایداری آن است که با چالش جدی روبه‌روست. اهدف تحقیق حاضر تبیین اصول حکمروایی خوب گردشگری در شهرستان رشت است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ماهیت آن کاربردی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری شامل 35 نفر از کارشناسان و روش توزیع پرسشنامه دلفی بوده است. داده‌ها در نرم‌افزار مکس‌کیو‌دی‌ای تحلیل شده‌اند. یافته‌های کیفی در پاسخ به سوال اول تحقیق نشان می‌دهد عوامل شفافیت، کارآیی، مسئولیت‌پذیری، چشم‌اندازسازی، مشارکت، پاسخگویی، قانونمندی و اجماع‌گرایی از جمله شاخصهایی هستند که در توسعة پایدار گردشگری شهرستان رشت باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین در بخش کمی تحقیق نتایج مدلیابی معادلات ساختاری ارتباط و اثرگذاری معنادار متغیرهای حکمروایی مقصد و پایداری گردشگری(X:0/75, T-Value:4/63) را آشکار می‌سازد. بنابراین رهبری بخش گردشگری در این مقصد نیازمند رویکرد حکمروایی خوب و دخالت بازیگران و ذی‌نفعان مختلف است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of destination governance in the sustainability of urban tourism (case example: Rasht city)

نویسنده [English]

  • saman ebizadeh
Assistant Professor, Department of Art and Architecture, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Governance perspective emerged as a powerful analytical concept in public policy since the late 1970s. Governance requires a new operating model for stakeholders and decision-making processes. A problem that has made the advantages of this clean industry face many challenges. In recent years, the tourism sector and its related services have increased in this region and have had a significant impact the quality of life of citizens. But what is important in the meantime is current position of the tourism management sector in its sustainability, which is facing a serious challenge. The purpose of current research is to explain the principles of good governance of tourism in Rasht city. Descriptive-analytical research method, its nature is applied and documentary-survey method of gathering information. The statistical population included 35 experts and the Delphi questionnaire distribution method. The data were analyzed in MaxQDA software. Qualitative findings in response to the first question of the research show that the factors of transparency, efficiency, responsibility, perspective creation, participation, accountability, legality and consensus are among the indicators that should be considered in the sustainable development of tourism in Rasht city. Also, in the quantitative part of the research, the results of modeling the structural equations reveal the relationship and significant influence of the destination variables and tourism sustainability (X: 0.75, T-Value: 63.4). Therefore, the leadership of the tourism sector in this destination requires a good governance approach and the involvement of various actors and stakeholders

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hakmravai"
  • Destination"
  • Urban Tourism"
  • "
  • Rasht"