تحلیل عوامل موثر بر تشدید فرسودگی بافت‌های شهری در رابطه با کاهش ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی فضاهای عمومی(مطالعه موردی: منطقه 20 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیارگروه جغرافیا، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل ، ایران

3 استادگروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران

10.22034/jget.2023.367256.1457

چکیده

مقدمه: فضاهای عمومی عرصه ملاقات با دیگران است و افراد از قشرها و صنف‌های مختلف بدون هیچ محدودیتی می توانند باهم تعامل داشته باشند و جامعه مدنی بطور سلسله مراتبی از کوچه، پیاده رو، خیابان، پارک، میدان و غیره شروع می‌شود. یکی از معضلات به وجود آمده در اکثر بافت‌های شهری، تحولات فرسودگی با گذشت زمان است که فضاهای عمومی نیز قسمتی از بافت‌های شهری هستند. عدم وجود تأسیسات و تجهیزات شهری مناسب، عدم وجود مبلمان‌های نوین شهری، کمبود کاربری‌های خدماتی و فراغتی، ریزدانگی بافت، ترافیک، نسبت کم سطح پیاده‌رو به سواره‌رو، سیمای نامطلوب بافت و... باعث پیچیدگی و ناپایداری فضاهای شهری منطقه شده است.

هدف: این تحقیق با هدف تحلیل اثرات عوامل موثر بر تشدید فرسودگی بافت منطقه ۲۰ تهران در کاهش ارزش های اجتماعی و اقتصادی فضاهای عمومی منطقه انجام شده است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری شهروندان ساکن در محدوده مورد مطالعه و حجم نمونه 384 نفر می باشند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل ساختاری و نرم‌افزار Lisrel استفاده شده است.

قلمرو جغرافیایی: مطالعه موردی این پژوهش منطقه 20 شهر تهران (شهرری) می‌باشد.

یافته‌ها: در ابتدا عوامل تشدید کننده بافت فرسوده در منطقه ۲۰ شناسائی شد و سپس میزان اثر هر یک از عوامل تشدید کننده بر کاهش ارزش-های اقتصادی و اجتماعی فضاهای عمومی مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها نشان داد که همه عوامل و ابعاد دارای اثرگذاری و معناداری بالا در تشدید فرسودگی منطقه و کاهش ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی فضاهای عمومی منطقه ۲۰ شهر تهران هستند. ابعاد کالبدی و اجتماعی

نتیجه‌گیری: فضاهای عمومی متعلق به همه‌ی مردم و یک بستر مشترک و پیونددهنده اعضای جامعه است. فضاهای عمومی شهری در زندگی اجتماعی شهروندان تجلی می‌یابد چون بیشتر تعامل انسان در این فضاها انجام می‌شود و محل تبادل اطلاعات و افکار است و به عبارتی صحنه‌ی نمایش زندگی اجتماعی است و ارزش‌دهی به این فضاها بر افزایش هویت جمعی، عزت نفس شهروندان، ارتقاء مشارکت اجتماعی و ... تاثیر می-گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the deterioration of the fabric of the 20th district of Tehran, in reducing the social and economic values of public spaces in the district

نویسندگان [English]

  • Hasan Ghorbanloo 1
  • mohammadtaqi masoumi 2
  • mohamadhasan yazdani 3
1 Ph.D. Candidate in Geography and Urban Planning, Ardabil Branch, Islamic Azad University, َArdabil, Iran
2 assistant Professor Department of Geography, Ardabil Branch ,Islamic Azad University, Ardabil ,Iran
3 Professor, Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University , Ardabil ,Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the problems that have arisen in most urban contexts is the evolution of wear and tear with the passage of time, and public spaces are also a part of urban contexts.

Objectives: This research has been done with the aim of analyzing the effects of the effective factors on the deterioration of the fabric of the 20th district of Tehran in reducing the social and economic values of the public spaces of the district.

Methodology: The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method.

Geographical Context: The case study of this research is district 20 of Tehran city.

Results: The findings showed that all factors and dimensions have a high effect and significance in intensifying the wear and tear of the district and reducing the economic and social values of public spaces in the 20th district of Tehran. Among the dimensions, physical and social factors have had a greater impact on reducing the values of public spaces in the district.

Conclusion: In order to improve the quality of life and dynamism of public spaces, it requires integrated and all-oriented problem-making and management and by involving all intruders and stakeholders in planning this texture, therefore, in order to achieve this, the need for cooperation of related organs and devices serving in the city, because with proper and correct planning, a fundamental step can be taken in the field of development of public spaces and quality promotion of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dilapidation
  • old texture
  • public space
  • District 20
  • Lisrel software