شناسایی شاخص های موثر بر گردشگری روستایی با تاکید بر رویکرد گردشگری پایدار (مناطق روستایی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

10.22034/jget.2023.348609.1438

چکیده

خواستگاه ادبیات و توسعه مضامین علمی و عملیاتی گردشگری پایدار ، بیشتر از جنبه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی قابل بحث است که پیشران‌های کارکردی خود را در دل طراحان و مفسران ملل توسعه‌یافته می‌بیند. یکی از این فعالیت‌ها، گسترش گردشگری به‌عنوان مکملی مطمئن، در راستای گذران پایدار نمودن معیشت پایدار روستاییان است. استان اصفهان با داشتن جاذبه‌های فراوان طبیعی و انسانی به مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و بعضاً خارجی تبدیل گردید. این استان به علت داشتن موقعیت ویژه همواره دارای بیشترین سهم از گردشگران بوده که از علل آن می‌توان به نزدیکی به استان تهران(مراکز جمعیتی)، قرارگیری در مسیر جاده‌های ارتباطی، اقلیم مناسب گردشگری و غیره اشاره کرد. علاوه بر شهر اصفهان که در زمینه جذب جمعیت گردشگر ممتاز می باشد، نقاط روستایی استان نیز می تواند در این زمینه پویا باشد که در سال‌های اخیر نواحی روستایی موردتوجه بسیاری از گردشگران قرارگرفته است. از این گذار، از گردشگری پایدار روستایی به‌عنوان شاهراه کلیدی دنیای آتی در بهره‌برداری محیطی، سرزمینی و محلی یاد می‌شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های‌ اسنادی و میدانی استفاده‌شده است. جامعه آماری 19 روستای انتخابی هدف گردشگری استان اصفهان و از مجموع 2894خانوار ساکن در سکونتگاه‌های روستایی ، با فرمول کوکران، حجم نمونه 414 خانوار برآورد و این افراد با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر ابعاد پژوهش بر توسعه گردشگری پایدار روستایی از تکنیک حداقل مربعات جزئی و از نرم‌افزار Smart PLS، استفاده گردید. با توجه نتایج، ضرایب t بین متغیرهای اصلی پژوهش، بالای 58/2 بوده یعنی رابطه معنادار و مستقیم است؛ بدین ترتیب ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی بر توسعه گردشگری روستایی تأثیر مثبت و معناداری دارد که مقدار R2 نشان می‌دهد 94.3 درصد توسعه گردشگری روستایی با دستیابی به ابعاد چهارگانه تبیین شده و بعد اجتماعی با ضریب 89/0، تأثیر بیشتری نسبت به سایر ابعاد بر توسعه گردشگری روستایی داشته است. پیشنهاد می شود به منظور ارتقا سطح توسعه گردشگری روستایی شاخص‌های اقتصادی مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا برایند نهایی توسعه گردشگری پایدار بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying effective indicators on rural tourism with emphasis on sustainable tourism approach (Rural areas of Isfahan province)

نویسنده [English]

  • ahmad hajarian
isfahan
چکیده [English]

This transition is referred to as sustainable rural tourism as the key highway of the future world in environmental, territorial and local exploitation. The research method in the present study is descriptive-analytical and its type is fundamental in terms of purpose. Documentary and field methods have been used to collect information. The statistical population of 19 selected villages targeted for tourism in Isfahan province and from a total of 2894 households living in rural settlements, with the Cochran's formula, the sample size of 414 households was estimated and these individuals were selected by random sampling method. To test the conceptual model of the research and to investigate the effect of the research dimensions on the development of sustainable rural tourism, the partial least squares technique and Smart PLS software were used. According to the results, the coefficients of t between the main variables of the study are above 2.58, ie there is a significant and direct relationship; Thus, social, economic, environmental and physical dimensions have a positive and significant effect on the development of rural tourism. The value of R2 shows that 94.3% of rural tourism development is explained by achieving four dimensions and the social dimension with a coefficient of 0.89 is more effective than It has had other dimensions on the development of rural tourism. It is suggested that in order to improve the level of rural tourism development, more attention be paid to economic indicators in order to improve the final outcome of sustainable tourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Rural Tourism
  • Rural Household
  • PLS Structural Model
  • Isfahan Province