تبیین همبستگی متغیرهای خلاقیت با میزان خلاقیت مناطق شهری مطالعه موردی: مناطق شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/jget.2023.277857.1269

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی همبستگی میان متغیرهای خلاقیت با میزان خلاقیت مناطق شهر رشت و همچنین شناسایی میزان تأثیرگذاری هر شاخص در تحقق خلاقیت شهری انجام شد. روش انجام این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بود. برای انجام این پژوهش ابتدا متغیرهای خلاقیت در چهار بعد شامل زیرساخت های خلاق (13 شاخص)، فعالیت های خلاقانه (12 شاخص)، اجتماع خلاق (9 شاخص) و کیفیت زندگی (10 شاخص) انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات نیز از تکنیک پرسشنامه استفاده شد. با توجه به فرمول کوکران نیز حداکثر حجم نمونه، برابر با 384 نفر برآورد شد. برای تعیین تعداد پرسشنامه در هر منطقه با توجه به سهم نسبی جمعیت هر منطقه اقدام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون در منطقه یک نشان داد که متغیر اجتماع خلاق با ضریب تعدیل شده 651/0 بیشترین تأثیرگذاری را بر خلاقیت شهری دارد. همچنین در منطقه دو متغیر اجتماع خلاق با ضریب تعدیل شده 659/0 بیشترین تأثیرگذاری را بر خلاقیت شهری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون در منطقه سه نشان داد که متغیر فعالیت های خلاقانه با ضریب تعدیل شده 523/0 بیشترین تأثیرگذاری را بر خلاقیت شهری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون در منطقه چهار نشان داد که متغیر کیفیت زندگی با ضریب تعدیل شده 612/0 بیشترین تأثیرگذاری را بر خلاقیت شهری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون در منطقه پنج نشان دادکه متغیر اجتماع خلاق با ضریب تعدیل شده 645/0 بیشترین تأثیرگذاری را بر خلاقیت شهری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the correlation between creativity variables and the level of creativity in urban areas Case study: Areas of Rasht

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Mirgharavi 1
  • Rasoul samadzadeh 2
  • Mohammadtaghi Masoumi 3
1 Department of Geography, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Islamic Azad University, Ardabil Branch, Science Faculty, Department of Geography
3 Assistant Professor, Department of Geography, Ardabil Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the correlation between creativity variables with the level of creativity in Rasht and also to identify the effectiveness of each indicator in the realization of urban creativity. To conduct this research, creativity variables in four dimensions including creative infrastructure (13 indicators), creative activities (12 indicators), creative community (9 indicators) and quality of life (10 indicators) were selected A questionnaire technique was used to collect information. According to Cochran's formula, the maximum sample size was estimated to be 384 people. The number of questionnaires in each region was determined according to the relative share of the population in each region. Pearson correlation coefficient and linear regression were used to analyze the data. The results of regression analysis in region one showed that the creative community variable with a modified coefficient of 0.651 has the greatest impact on urban creativity. Also, in the region, two variables of creative community with a modified coefficient of 0.659 have the greatest impact on urban creativity. The results showed regression analysis in region three The variable of creative activities with a modified coefficient of 0.523 has the greatest impact on urban creativity. The results showed regression analysis in region four The variable of quality of life with a modified coefficient of 0.612 has the greatest impact on urban creativity. The results of regression analysis in region five showed that the variable of creative community with a modified coefficient of 0.645 has the greatest impact on urban creativity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • creative city
  • urban areas
  • Rasht