تحلیل فضایی تصادفات درون‌شهری با استفاده از داده‌های پلیس راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: تصادفات درون‌شهری سال 1395 شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز GIS معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد لرستان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

3 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

4 دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jget.2023.272252.1244

چکیده

تحلیل فضایی تصادفات درون‌شهری با استفاده از داده‌های پلیس راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: تصادفات درون‌شهری سال 1395 شهر اردبیل)

چکیده

حوادث رانندگی یکی از دلایل اصلی مرگ و ناتوانی است و باعث مرگ سالانه 1.23 میلیون و ده‌ها میلیون مصدوم و مجروح در سراسر جهان می‌شود. در همین حال، بخش قابل توجهی از تلفات و جراحات ناشی از تصادفات رانندگی در میان تصادفات درون‌شهری رخ می دهد. براساس گزارش سال 1393 مرکز آمار ایران حدود 9 درصد تصادفات درون‌شهری منجر به فوت و 60 درصد منجر به جرح می‌شود. بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، الگوهای تصادفات درون‌شهری در شهر اردبیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه کمی- تحلیلی است. داده‌های مورد نیاز مطالعه از پلیس راهنمایی و رانندگی اردبیل و همچنین پایگاه داده شهرداری و مرکز آمار ایران استخراج شد. از نقشه مناطق شهر اردبیل برای نمایش توزیع حوادث استفاده شد. از شاخص‌های نزدیک‌ترین همسایه، موران محلی و موران جهانی برای تعیین الگوی توزیع حوادث استفاده شده است، از آزمون مرکز متوسط برای تمرکز حوادث و از آزمون بیضی انحراف برای جهت توزیع استفاده شده، و از آزمون تراکم کرنل برای شناسایی کانون حوادث استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و ARC-GIS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بخش مرکزی، حاشیه شمالی و شرقی اردبیل از نظر تصادفات رانندگی درون‌شهری، آسیب‌پذیرترین نواحی شهر اردبیل هستند. تقاطع‌ها، میدان‌ها و بلوارها محل اکثر حوادث رانندگی هستند که منجر شکل‌گیری کانون‌های تصادف‌خیز می‌شوند، همچنین تحلیل فضایی تراکم کرنل نشان می-دهد که بیشتر تمرکز نقاط تصادفی در منطقه 4 و 1 دیده می‌شود و مناطق 2 و 3 از تراکم کانون تصادفی کمتری برخوردار هستند.کلیدواژه: تحلیل فضایی، تصادفات درون‌شهری، راهنمایی و رانندگی، اردبیل

کلیدواژه: تحلیل فضایی، تصادفات درون‌شهری، راهنمایی و رانندگی، اردبیلکلیدواژه: تحلیل فضایی، تصادفات درون‌شهری، راهنمایی و رانندگی، اردبیل

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of urban accidents using traffic police data (Case study: Urban accidents in Ardabil in 2016)

نویسندگان [English]

  • Maryam Beyranvandzadeh 1
  • yaghob abdali 2
  • Amir Hoseiniyanrad 3
  • Hedayat Darvishi 4
1 Director of Geographic Information System Center, Research Assistant
2 phd student Geography and urban planning graduate student at Tehran University
3 Assistant Professor of Lorestan University Geography Department
4 PhD in Geography and Land Management, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

Traffic accidents are one of the leading causes of death and disability, causing an annual death of 1.23 million and tens of millions injured and injured worldwide. Meanwhile, a significant proportion of fatalities and injuries resulting from traffic accidents occur among urban accidents. According to the 2014 report of the Statistics Center of Iran, about 9% of accidents in the city lead to death and 60% lead to injuries. Therefore, due to the importance of this issue, patterns of urban accidents in the city of Ardabil were investigated using the GIS. The present study is a quantitative-analytical study. The data required for the study were extracted from the Ardabil Traffic Police as well as the municipal database and the Statistics Center of Iran. The map of Ardabil city areas was used to show the distribution of events. Nearest Neighborhood, Local Moran and Global Moran indices were used to determine the pattern of incident distribution, Medium Center Test was used to focus events, Ellipse Deviation test was used for distribution, and Kernel Density Test was used to identify the focus of the incident. Statistical analysis was performed using SPSS and ARC-GIS software. The results showed that the central part, northern and eastern suburbs of Ardabil are the most vulnerable areas of Ardabil in terms of intra-city traffic accidents. Intersections, squares and boulevards are the site of most traffic accidents that lead to the formation of accident hotspots

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • urban accidents
  • traffic and traffic
  • Ardabil