تحلیل اثرات خانه‌های دوم بر توسعه پایدار نواحی روستایی با رویکرد آینده‌پژوهی (مورد مطالعه: شهرستان کلاردشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد شهر قدس،دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران

2 استاد یارگروه شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران

3 استادگروه شهرسازی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jget.2023.394468.1490

چکیده

مقدمه: ساخت ویلاها و خانه‌های دوم در کلاردشت، حدود سه دهه قدمت دارد و در این مدت، شماری از کشتزارها، نقاط جنگلی و مراتع تخریب و دستخوش تغییرات کاربری‌های مسکونی شده‌اند به طوری که سیمای آشفته و نابهنجار را در این مکان که از توان‌های بالقوه بسیار برای توسعه به ویژه در زمینه توریسم برخوردار است، منعکس می‌کند. مسائل مختلفی که امروزه شهرستان با آن دست به گریبان است، ایجاب می‌کند که برنامه‌ای مناسب برای رفع مسائل و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها صورت بگیرد.

هدف: شناسایی عوامل کلیدی خانه‌های دوم و نقش و تأثیر آنها بر توسعه پایدار در شهرستان کلاردشت، هدف اصلی و کلیدی این پژوهش است.

روش‌شناسی: الگوی حاکم بر پژوهش، به لحاظ هدف، شناختی؛ از نظر روش، میدانی و اسنادی ـ تحلیلی؛ از نظر زمانی، مقطعی؛ و به لحاظ نوع داده، کمی ـ کیفی است.

قلمرو جغرافیایی: شهرستان کلاردشت، با مساحت 1509 کیلومترمربع، در غرب استان مازندران و در 36 درجه و 26 دقیقه تا 36 درجه و 32 دقیقه عرض شمالی و 51 درجه و 8 دقیقه تا 51 درجه و 20 دقیقه، طول شرقی قرار گرفته است.

یافته‌ها: شش سناریو با احتمال وقوع بسیار زیاد برای توسعه پایدار شهرستان کلاردشت وجود دارد که از میان آنها، 2 سناریو (سوم و پنجم) با درصدهای 85/42 در وضعیت مطلوب، 3 سناریو (اول، چهارم و ششم) با درصدهای 71/10 و 42/21 در حالت بینابین قرار دارند و سناریوی دوم نیز با درصد 85/42 در بحرانی‌ترین وضعیت است.

نتیجه‌گیری: توسعه پایدار در نواحی روستایی شهرستان کلاردشت براساس شکل‌گیری و گسترش خانه‌های دوم و عطف به مسائل موجود و چالش‌های پیش رو، تابع رشد سرمایه‌گذاری، کاهش مهاجرت، حکمروایی خوب و برنامه‌ریزی هدفمند کاربری زمین است که براساس مطالعات پژوهش، روابط متقابل با یکدیگر دارند. این برهمکنش مستلزم تعیین استانداردهای ویژه برای نظارت و کنترل کاربری، ایجاد اشغال به ویژه در حوزه گردشگری و مهار افزایش قیمت زمین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of second homes on the sustainable development of rural areas with a future research approach (case study: Kalardasht county)

نویسندگان [English]

  • Shain Jafari 1
  • Amirhossain Pourjohari 2
  • ذاکر حقیقی Zaker Haghighi 3
1 Ph.D.in Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning ,Quds City Branch,, Islamic Azad University, Quds City, Iran
2 Assistant Professo, Department of Urban Planning,, Quds City Branch, Islamic Azad University, Quds City, Iran
3 Professor Department of Urban Planning,,South Tehran Branch ,Islamic Azad University, Tehran ,Iran
چکیده [English]

Introduction: The construction of villas and second houses in Kalardasht is about three decades old, and during this period, a number of fields, forest areas and pastures have been destroyed and subjected to changes in residential uses, so that it reflects the chaotic and abnormal image in this place, which has many potentials for development, especially in the field of tourism.

Objective: To identify the key factors of second homes and their role and impact on sustainable development in Kalardasht

Methodology: The pattern of research is “future studies” in terms of approach, “cognitive” in terms of purpose, “field and documentary-analytical” in terms of method, “cross-sectional” in terms of time and “quantitative and qualitative” in terms of data type.

Findings: There are six scenarios with a high probability of occurrence for the sustainable development of Kalardasht county, among them, 2 scenarios (third and fifth) with 42.85 percentages in favorable condition, 3 scenarios (first, fourth and sixth) with 10.71 percentages and 21/42 are in an intermediate state and the second scenario is in the most critical state with 42.85 percent.

Results: Sustainable development in rural areas of Kalardasht county is based on the formation and expansion of second homes and addressing the existing issues and upcoming challenges, depends on investment growth, immigration reduction, good governance and targeted land use planning. This interaction requires setting special standards for monitoring and controlling land use, creating occupation, especially in the field of tourism, and curbing the increase in land prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second Home
  • Sustainable Development
  • Future Studies
  • Key Factors
  • Klardasht